สถานีย่อย:รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
ตราขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 60 วันหลังจากรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และสิ้นผลลงในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 เนื่องจากตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ขึ้นใช้แทน

รัฐธรรมนูญ[แก้ไข]

การแก้ไขเพิ่มเติม[แก้ไข]

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558
 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559
 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2559
 4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2560

อนุบัญญัติ[แก้ไข]

 1. พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ. 2557
 2. พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ. 2559
 3. พระราชกฤษฎีกาเครื่องแบบองคมนตรี พ.ศ. 2560
 4. พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2560

คำวินิจฉัย[แก้ไข]

 1. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2558 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558
  เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคดำรงไทย
 2. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 1–2/2559 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559
  เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่่งยุบพรรคคนขอปลดหนี้
 3. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2559 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559
  เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 4 และมาตรา 5 หรือไม่
 4. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2559 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559
  เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 45 ว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 มาตรา 61 วรรคสอง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 4 หรือไม่
 5. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 5/2559 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559
  เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคชาติสามัคคี
 6. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 6/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559
  เรื่อง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส่งร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พิจารณาวินิจฉัยว่า เป็นการชอบด้วยกับผลการออกเสียงประชามติแล้วหรือไม่ ตามรัฐธรรมนูญฯ
 7. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 7/2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559
  เรื่อง คณะรัฐมนตรีขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 5 วรรคสอง กรณีการปรับปรุงคำปรารภของร่างรัฐธรรมนูญ

คณะบุคคล[แก้ไข]