หนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ดศ 0204/813 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหาด่วนที่สุด
ที่ ดศ ๐๒๐๔/๘๑๓

 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
 • อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
 • เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
ลับมาก
ตราครุฑ
๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอให้ดำเนินการระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. IP Address แอปพลิเคชันเทเลแกรม (Telegram)

ด้วยหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงได้มีคำสั่ง ที่ ๑๑/๒๕๖๓ เรื่อง ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการเพื่อให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ รายละเอียดที่ส่งมาด้วย ๑

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการแจ้งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือทุกรายระงับการใช้แอปพลิเคชันเทเลแกรม (Telegram) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการเรื่องดังกล่าว จะขอบคุณยิ่ง

 • ขอแสดงความนับถือ
 • Phutchaphong Notthaisong signature.svg
 • (นายภุชพงค์ โนดไธสง)
 • รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
 • ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • โทร ๐ ๒๑๔๓ ๙๒๗๙ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๓๔
ลับมาก

ลับมาก

ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์

แอปพลิเคชันเทเลแกรม (Telegram)

หมายเลข IP Address

91.108.56.152

149.154.167.51

149.154.167.99

149.154.167.151

ลับมาก

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • กองบรรณาธิการวอยซ์ออนไลน์. (2563, 19 ตุลาคม). "สั่งปิด 'Telegram' หลังกลุ่มเยาวชนปลดแอกใช้เป็นฐานใหม่กระจายข้อมูล". วอยซ์ออนไลน์. สืบค้นจาก https://voicetv.co.th/read/k3FohmZQk

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"