หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04277/885 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๒๗๗/๘๘๕ • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
ตราครุฑ
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง การชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟังความเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึษา เยาวชน และประชาชน สภาผู้แทนราษฎรได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รับรองไว้ จึงขอความอนุเคราะห์พิจารณาสั่งการให้สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและความปลอดภัยของนักเรียน โดยไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุม นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการให้โรงเรียนในสังกัดเปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นภายใต้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและปลอดภัยของนักเรียน โดยไม่ให้มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมชุมนุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

 • ขอแสดงความนับถือ
 • Watthanaphon Ra-ngapthuk signature.svg
 • (นางวัฒนาพร ระงับทุกข์)
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาราชการแทน
 • เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 • ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
 • โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๙๙
 • โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๐๐

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12, กลุ่มกฎหมายและคดี. (ม.ป.ป.). การชุมนุมของนักเรียนในสถานศึกษา. สืบค้นจาก http://www.sea12.go.th/law/index.php/9-blog/44-obecprotest.html

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"