หนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ พศ 0006/864 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


ที่ พศ ๐๐๐๖/๘๖๔

 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
 • จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
ลับ
ตราครุฑ
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง กรณีพบสามเณรเข้าร่วมกับกลุ่มการชุมนุม
นมัสการ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๘ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ภาพสามเณรที่เข้าร่วมกับกลุ่มการชุมนุม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับทราบข่าวกรณีการชุมนุมของกลุ่มคนบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โดยพบว่า มีสามเณรรูปหนึ่งเข้าร่วมกับกลุ่มชุมนุมด้วย ในเบื้องต้นได้ตรวจสอบพบว่า สามเณรรูปดังกล่าวพักอาศัยชั่วคราวที่วัดสุทธิวราราม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จึงได้ประสานกับเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ทราบชื่อว่า สามเณร   เป็นชาวจังหวัดพะเยา ขณะนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่หอพักของทางวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และทางเจ้าอาวาสได้ว่ากล่าวตักเตือนในพฤติกรรมอันไม่เหมาะสม และสามเณรรูปดังกล่าวได้ขอออกจากวัดไป รายละเอียดปรากฏตามสำเนาเอกสารที่แนบถวายมาพร้อมนี้

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอนมัสการว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ และอาจเข้าข่ายการขัดคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงขอถวายเรื่องแด่พระคุรท่านเพื่อโปรดพิจารณา และขอความเมตตาแจ้งผลให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

จึงนมัสการมาเพื่อโปรดพิจารณา

 • ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง
 • Sipbowon Kaeo-ngam signature.svg
 • (นายสิปป์บวร แก้วงาม)
 • ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
 • โทร./โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๙๒
ลับ

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2563, 21 ตุลาคม). หนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลับ ที่ พศ 0006/864 เรื่อง กรณีพบสามเณรเข้าร่วมกับกลุ่มการชุมนุม ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/photo?fbid=3444851742274807

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"