หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ สผ 0014/ร 10

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตราครุฑ
ตราครุฑ
ด่วนที่สุด
ที่ สผ ๐๐๑๔/ร ๑๐
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
เรียน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา
สิ่งที่ส่งมาด้วย เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องด่วน

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประธานรัฐสภาจึงได้มีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยวิสามัญ) ในวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒ (สมัยวิสามัญ) ในวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ชั้น ๒ ถนนสามเสนใน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาไปประชุมร่วมกันตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามที่เสนอมาพร้อมนี้

 • ขอแสดงความนับถือ
 • (นางพรพิศ เพชรเจริญ)
 • เลขาธิการรัฐสภา
 • สำนักการประชุม
 • กลุ่มงานระเบียบวาระ
 • โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
 • www.parliament.go.th
 • บันทึกการประชุมสภา
 • สำนักรายงาน
 • การประชุมและชวเลข
 • หนังสือนัดประชุม
 • และระเบียบวาระการประชุม
 • ร่วมกันของรัฐสภา

ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๑ (สมัยวิสามัญ)
วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศพระราชกฤษฎีกา
เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓
(๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
(๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
เรื่องด่วน
ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๕
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(คณะรัฐมนตรี ผู้เสนอ)
(๔) เรื่องค้างพิจารณา (ไม่มี)
(๕) เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)
(๖) เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
 • สำนักการประชุม
 • กลุ่มงานระเบียบวาระ
 • โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
 • www.parliament.go.th

ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๒ (สมัยวิสามัญ)
วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
(๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
(๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
เรื่องด่วน
 (ถ้ามีเรื่องค้างการพิจารณามาจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑
 (สมัยวิสามัญ) วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)
(๔) เรื่องค้างพิจารณา (ไม่มี)
(๕) เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)
(๖) เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)
 • สำนักการประชุม
 • กลุ่มงานระเบียบวาระ
 • โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๕๑
 • www.parliament.go.th

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2563, 22 ตุลาคม). หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ด่วนมาก ที่ สผ 0014/ร 10 เรื่อง การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563. สืบค้นจาก http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx?id=629

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"