หนังสืออำเภอเทพา ที่ สข 0418/2998

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราครุฑ
ตราครุฑ
ที่ สข ๐๔๑๘/๒๙๙๘
ที่ว่าการอำเภอเทพา
ถนนเกษตรขันธ์ สข ๙๐๑๕๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม ๒๒ ตุลา รวมพลคนเทพา ปกป้องสถาบัน "ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์"
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายกเทศมนตรีตำบลเทพา/นายกเทศมนตรีตำบลลำไพล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน

ด้วยอำเภอเทพากำหนดจัดกิจกรรม ๒๒ ตุลา รวมพลคนเทพา ปกป้องสถาบัน "ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอเทพาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

อำเภอเทพาจึงขอเชิญชวนท่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวเทพาทุกคนร่วมประกาศเจตนารมณ์ ๒๒ ตุลา รวมพลคนเทพา ปกป้องสถาบัน "ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับการแต่งกาย ให้สวมใส่เสื้อสีเหลือง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

  • ขอแสดงความนับถือ
  • (นายอาทิตย์ สังธรรมรอด)
  • ปลัดอำเภอ(จพง.ปล.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
  • นายอำเภอเทพา
  • ที่ทำการปกครองอำเภอ
  • กลุ่มงานบริหารงานปกครอง (งานสำนักงานอำเภอ)
  • โทร./โทรสาร ๐-๗๔๓๗-๖๕๖๐

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • อำเภอเทพา. (2563, 20 ตุลาคม). หนังสืออำเภอเทพา ที่ สข 0418/2998 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม 22 ตุลา รวมพลคนเทพา ปกป้องสถาบัน "ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563. สืบค้นจาก https://twitter.com/justin_th_th/status/1318829466991218689

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"