หนังสืออำเภอเทพา ที่ สข 0418/2998 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ที่ สข ๐๔๑๘/๒๙๙๘ • ที่ว่าการอำเภอเทพา
 • ถนนเกษตรขันธ์ สข ๙๐๑๕๐
ตราครุฑ
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม ๒๒ ตุลา รวมพลคนเทพา ปกป้องสถาบัน "ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์"
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายกเทศมนตรีตำบลเทพา/นายกเทศมนตรีตำบลลำไพล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน

ด้วยอำเภอเทพากำหนดจัดกิจกรรม ๒๒ ตุลา รวมพลคนเทพา ปกป้องสถาบัน "ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอเทพาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

อำเภอเทพาจึงขอเชิญชวนท่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวเทพาทุกคนร่วมประกาศเจตนารมณ์ ๒๒ ตุลา รวมพลคนเทพา ปกป้องสถาบัน "ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับการแต่งกาย ให้สวมใส่เสื้อสีเหลือง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 • ขอแสดงความนับถือ
 • Athit Sangthamrot signature.svg
 • (นายอาทิตย์ สังธรรมรอด)
 • ปลัดอำเภอ(จพง.ปล.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
 • นายอำเภอเทพา
 • ที่ทำการปกครองอำเภอ
 • กลุ่มงานบริหารงานปกครอง (งานสำนักงานอำเภอ)
 • โทร./โทรสาร ๐-๗๔๓๗-๖๕๖๐

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • อำเภอเทพา. (2563, 20 ตุลาคม). หนังสืออำเภอเทพา ที่ สข 0418/2998 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรม 22 ตุลา รวมพลคนเทพา ปกป้องสถาบัน "ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563. สืบค้นจาก https://twitter.com/justin_th_th/status/1318829466991218689

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"