หน้า:คำวินิจฉัยศาล รธน ๒๕๖๔-๑๙.pdf/28

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้ตรวจสอบแล้ว


เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๘๐ ก

 • หน้า ๔๙
 • ราชกิจจานุเบกษา


๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


ผ่านพ้นไปแล้ว แต่หากยังคงให้ผู้ถูกร้องที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ รวมทั้งกลุ่มในลักษณะองค์กรเครือข่าย กระทำการดังกล่าวต่อไป ย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคสอง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตได้

อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงวินิจฉัยว่า การกระทำของผู้ถูกร้องที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง และสั่งการให้ผู้ถูกร้องที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ รวมทั้งกลุ่มองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๙ วรรคสอง

 • นายวรวิทย์ กังศศิเทียม
 • ประธานศาลรัฐธรรมนูญ


 • นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


 • นายปัญญา อุดชาชน
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


 • นายวิรุฬห์ แสงเทียน
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


 • นายนภดล เทพพิทักษ์
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 • นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


 • นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


 • นายจิรนิติ หะวานนท์
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ


 • นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ