กฎหมายรัฐธรรมนูญและเลือกตั้งพิศดาร/เล่ม 1/คำปรารภเบื้องต้น

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำบรรยายกฎหมายรัฐธรรมนูญ
และเลือกตั้งพิศดาร
พุทธศักราช ๒๔๙๑–๒๔๙๒
โดย
นายดิเรก ชัยนาม
เนติบัณฑิตไทย
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
คำปรารภเบื้องต้น

ท่านทั้งหลายได้ศึกษาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งมาแล้วในชั้นปริญญาตรี ฉะนั้น ที่ข้าพเจ้าจะบรรยายต่อไปนี้จึงเป็นการบรรยายโดยขยายหลักตามที่เคยศึกษามาแล้วให้พิศดารขึ้นเท่านั้น โดยขอให้ยึดหลักจากคำอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นปริญญาตรี โดยที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้มาบรรยายรัฐธรรมนูญพิศดารในเวลากระชั้นชิดจวนปิดภาคสอนแล้ว ฉะนั้น จะได้บรรยายโดยย่อ เอาแต่สาระสำคัญไว้ชั้นหนึ่งก่อน ต่อปีหน้าจึงจะบรรยายให้พิศดารยิ่งขึ้น โครงการณ์บรรยายมีดั่งนี้:—

ภาค บทที่ ๑. รัฐธรรมนูญ
บทที่ ๒. อำนาจอธิปไตย
บทที่ ๓. ความหมายของประชาธิปไตย
บทที่ ๔. การแบ่งแยกอำนาจ
บทที่ ๕. สิทธิของมนุษย์
บทที่ ๖. รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
บทที่ ๘. ระบบสภาเดียวหรือสองสภา
บทที่ ๙. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด (Supremacy of the Constitution)

เพราะต่างหลัก ๆ นี้ย่อมต้องปรากฎในรัฐธรรมนูญทั่วไปทุกประเทศ ส่วนการเลือกตั้งนั้นมีโครงการณ์ดั่งนี้:—

ภาค บทที่ ๑. ประวัติของการเป็นมาของประชาธิปไตย
บทที่ ๒. ทฤษฎีของการเลือกตั้ง
บทที่ ๓. การเลือกตั้งในมัชฌิมสมัย
บทที่ ๔. การเลือกตั้งในประเทศอังกฤษตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน
บทที่ ๕. การเลือกตั้งในฝรั่งเศส
บทที่ ๖. การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา
บทที่ ๗. การเลือกตั้งในเยอรมันนี
บทที่ ๘. การเลือกตั้งในรัซเซียสมัยซาร์จนถึงปัจจุบัน
บทที่ ๙. ประวัติการเลือกตั้งในสวิส์เซอร์แลนด์
บทที่ ๑๐. การเลือกตั้งในอเมริกาใต้
บทที่ ๑๑. การเลือกตั้งในอิตาลี
บทที่ ๑๒. หลักการทั่วไปของกฎหมายการเลือกตั้ง
บทที่ ๑๓. สาธารณะมติและพรรคการเมือง
ภาค บทที่ ๑. รัฐธรรมนูญบริติช
บทที่ ๒. รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา
บทที่ ๓. รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส
บทที่ ๔. รัฐธรรมนูญสวิสเซอร์แลนด์