กรมหมื่นดำรงราชานุภาพถวายบังคมลาไปเมืองสิงคโปร์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ
ถวายบังคมลาไปเมืองสิงคโปร์

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร์ ๑๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกขุนนาง

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ซึ่งจะเชิญลายพระราชหัดถ์ออกไปพระราชทานเคราน์ปรินส์กรุงรัซเซียที่เมืองสิงคโปร์ ในการที่เขาจะมาเยี่ยมเยียนกรุงเทพมหานครเปนครั้งแรกที่เจ้าประเทศนี้จะได้เข้ามา กับข้าราชการซึ่งจะตามเสด็จ ๖ นาย ได้มาเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทคอยถวายบังคมลา

เมื่อกรมมหาดไทย กรมพระกระลาโหม อ่านใบบอกหัวเมืองขึ้นกราบทูลพระกรุณาตามเคยเสร็จแล้ว

พระยาพิพัฒน์โกษา กรมท่า นำพระยาวุฑฒิการบดี ๑ พระยาศรีสิงหเทพ ๑ พระยาชลยุทธโยธินทร์ ๑ หลวงสุรยุทธโยธาหาญ ๑ หลวงธนะผลพิทักษ์ ๑ นายร้อยโท นายมลิ ๑ ถวายบังคมลาตามเสด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ ไปราชการตามที่กล่าวแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้กรมหมื่นดำรงราชานุภาพเข้าไปเฝ้าน่าพระที่นั่ง ทรงหลั่งน้ำพระมหาสังข์ ทรงเจิมพระราชทาน

จะได้เสด็จโดยเรือมกุฎราชกุมารในเวลาย่ำรุ่งวันนี้ ออกเรือจากท่าราชวรดิฐ

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก