การตั้งพระเจ้านครเมืองน่าน

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
การตั้งพระเจ้านครเมืองน่าน
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๒

เวลาบ่าย ๕ โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องเต็มยศทหารบก ทรงประดับเครื่องราชอิศริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์เปนต้น เสด็จออกท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท ประทับณพระที่นั่งพุดตาลภายใต้พระมหาเสวตรฉัตร์ พระบรมวงษานุวงษ์ข้าราชการแต่งเต็มยศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพร้อมกัน เจ้าพนักงานประโคมแตรสังข์มโหรทึก กองทหารทำเพลงแตรสรรเสริญพระบาระมีแล้ว พระยาศรีสหเทพ ราชปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย นำเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้านครเมืองน่าน เข้าเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทฉเพาะหน้าพระที่นั่ง แล้วโปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีสุนทรโวหาร เจ้ากรมพระอาลักษณ์ อ่านประกาศตั้งเจ้านครเมืองน่านเปนพระเจ้านครเมืองน่าน จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งน้ำสังข์แลทรงเจิม แล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสุพรรณบัตร์ตั้งให้เจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้านครเมืองน่าน เปนพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช พระเจ้านครเมืองน่าน แล้วโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานสวมเสื้อครุยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช แลทรงสวมชฎาพระราชทาน แล้วเจ้าพนักงานเชิญเครื่องยศต่าง ๆ ที่เปนของพระราชทานมอบให้พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช คือ สังข์เลี่ยมทองคํา ๑ หีบหมากไม้แดงหุ้มทองคำลงยา ๑ กากระบอกทองคำ ๑ กระบี่ฝักทองคำศีร์ษะนาคลงยา ๑ เสื้อเยียรบับ ๒ เสื้อผ้านุ่งเยียรบับ ๑ ผ้านุ่งเขียนทอง ๑ เจียรบาด ๑ แล้วพระราชทานพระบรมราโชวาทแลพระราชทานพรแก่พระเจ้านครเมืองน่าน แล้วเสด็จขึ้น พระบรมวงษานุวงษ์ แลพระเจ้านครเมืองน่าน ข้าราชการ กราบถวายบังคมลาออกมา ๚

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก