การประชุมปรึกษาราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ 5/เรื่อง 2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
๒. ด่านเมืองตากและตรากฎหมายโปลิศ
พระกระแสรับสั่งที่ ๒
ร. ที่ ๑๐๘/๔๔ ให้พระยาศรีสุนทรโวหาร เชิญ
กรมหมื่นนเรศสรราชวรฤทธิ (ต้นราชสกุลกฤดากร)
กรมหมื่นพิชิตปรีชากร (ต้นราชสกุลคัคณางค์)
กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ (ต้นราชสกุลทวีวงศ์)
กรมหมื่นเทวะวงษวโรประการ (ต้นราชสกุลเทวกุล)
เจ้าพระยาพลเทพ (รอด กัลยาณมิตร)
เจ้าพระยามหินทรศักดิธำรงค์ (เพ็ง เพ็ญกุล)
เจ้าพระยาศรีพิพัฒ (แพ บุนนาค)
พระยาภาษกรวงษ (พร บุนนาค)
พระยาอภัยรณฤทธิ
พระยาเจริญราชไมตรี
พระยาเทพประชุน
พระยาศรีสิงหเทพ
พระยาอนุชิตชาญไชย
พระยาจ่าแสนบดี
พระยารัตนโกษา
พระยาพิพิธโภคัย
พระนรินทรราชเสนี

ให้มาประชุมที่หอมิวเซียมในวัน ค่ำ ปฤกษาด้วยเรื่องที่จะจัดการรักษาด่านเมืองตาก ตรวจข้อบังคับนายด่านซึ่งพระยาสุจริตรักษาทำ แลตรวจกฎหมายโปลิศซึ่งได้ร่างขึ้นไว้ในที่ประชุมเคาน์ซิลแต่ครั้งก่อน ควรจะแก้ไขยกถอนเปลี่ยนแปลงประการใด ก็ให้ปฤกษาพร้อมกันเรียบเรียงเปนข้อพระราชบัญญัติให้เรียบร้อยตลอดไป แลให้เรียกพระยาสุจริตรักษา ผู้ว่าราชการเมืองตาก แลพระพิทักษอุไทยเขตร เมืองอุไทยธานี มาในที่ประชุม ได้ไถ่ถามแลปฤกษาหาฤๅเจ้าของเมืองด้วย ถ้าการที่แก้ไขกฎหมายนี้แล้วเสรจในวันเดียว ก็เปนใช้ได้ ถ้าไม่แล้วเสรจ ก็ให้ประชุมต่อไปกว่าจะทำแล้วเสรจ ให้พระยาศรีสุนทรโวหารเปนที่เคลิกออฟเคาน์ซิลนั่งในที่ประชุมปฤกษาราชการนั้นด้วยตลอดไป

สั่งแต่วัน ๑๔ ค่ำ ปีมเมีย จัตวา ๑๒๔๔[1]

ด้วยพระยาศรีสุนทรโวหารรับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เชิญเสดจ
เชิญ
มาประชุมที่หอมิวเซียมในวัน ค่ำ ปีมเมีย จัตวา เพลาเช้า ๓ โมงเสศ ปฤกษาด้วยเรื่องที่จะจัดการรักษาค่ายเมืองตาก ตรวจข้อบังคับนายด่านซึ่งพระยาสุจริตรักษาทำ แลตรวจกฎหมายโปลิศซึ่งได้ร่างขึ้นไว้ในที่ประชุมเคานซิลแต่ครั้งก่อน ควรจะแก้ไขยกถอนเปลี่ยนแปลงประการใด ก็ให้ปฤกษาพร้อมกันเรียบเรียงเปนข้อพระราชบัญญัติให้เรียบร้อยตลอดไป แลให้เรียกพระยาสุจริตรักษา ผู้ว่าราชการเมืองตาก แลพระพิทักษอุไทยเขตร ปลัดเมืองอุไทยธานี มาในที่ประชุม ได้ไถ่ถามแลปฤกษาหาฤๅเจ้าของเมืองด้วย ถ้าการที่แก้ไขกฎหมายนี้แล้วเสรจในวันเดียว ก็เปนใช้ได้ ถ้าไม่แล้วเสรจ ก็ให้ประชุมต่อไปกว่าจะทำแล้วเสรจ

จดหมายมาวัน ๑๕ ค่ำ ปีมเมีย จัตวา ศักราช ๑๒๔๔[2]

หมายย่อ

ด้วยพระยาศรีสุนทรโวหารรับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เชิญเสดจ
เชิญ
มาประชุมที่หอมิวเซียมในพระบรมมหาราชวังษณวัน ค่ำ[3] ปีมเมีย จัตวา เวลาเช้า ๓ โมงเศส ให้ทันตามกำหนด

จดหมายณวัน ๑๕ ค่ำ ปีมเมีย จัตวา ศักราช ๑๒๔๔[2]

ประชุมครั้งนี้ ๗ วันเลิกทีหนึ่ง แล้วนัดประชุมใหม่


  1. ตรงกับวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๕ หมายเลข ๑๕ บนศก หมายถึง ปีที่ ๑๕ ของรัชกาล
  2. 2.0 2.1 ตรงกับวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๕
  3. ตรงกับวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๒๕