ข่าวพิลาไลย (14 เมษายน 2461)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ข่าวพิลาไลย

มหาอำมาตย์เอก พระเจ้าสุริยพงษผริตเดช กุลเชษฐมหันต์ ไชยนันทบูรมหาราชวงษาธิบดี สุจริตจารีราชานุภาวรักษ วิบุลยศักดิกิติไพศาลภูบาลบพิตร สถิตยณนันทราชวงษ์ (สุรยะ, ณน่าน) พระเจ้าผู้ครองนครน่าน ป.จ., ม.ส.ม., จ.ช.ร., จ.พ. เปนบุตรเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน เกิดเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พระพุทธศักราช ๒๓๗๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๘ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเปนพระยาราชวงษ พ.ศ. ๒๔๓๑ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ว่าที่เจ้าอุปราชนครน่าน พ.ศ. ๒๔๓๖ ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเปนเจ้าสุริยพงษผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน พ.ศ. ๒๔๔๖ ได้รับพระราชทานสุพรรณบัฏเปนพระเจ้าสุริยพงษผริตเดช พระเจ้าผู้ครองนครน่าน

ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๖๐ พระเจ้าสุริยพงษผริตเดชป่วยเปนโรคชรา อาการทรงบ้างทรุดบ้างเสมอมา จนถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ อาการมากขึ้น แพทย์หลวงแลแพทยเชลยศักดิประกอบยารักษาโดยเต็มกำลัง อาการหาคลายไม่ ถึงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ เวลา ๔ นาฬิกาก่อนเที่ยง พระเจ้าสุริยพงษผริตเดชถึงแก่พิลาไลย อายุได้ ๘๗ ปี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก