ข่าวแจกของศาลแพ่ง (2 สิงหาคม 2564)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
  • Press Release
  • ข่าวแจกสื่อมวลชน

  • ศาลแพ่ง
  • The Civil Court
ศาลแพ่ง
E-mail civilc@coj.go.th
โทร. ๐๒ ๕๑๒ ๘๔๗๘, ๐๒ ๕๔๑ ๒๔๓๑

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะว่า ในวันนี้ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา บริษัท รีพอร์ตเตอร์ โปรดักชั่น จำกัด กับพวก รวม ๑๒ คน ยื่นฟ้องพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) เป็นคดีต่อศาลแพ่ง ในคดีหมายเลขดำที่ พ๓๖๑๘/๒๕๖๔ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๙) ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พร้อมยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน โดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้ระงับการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าว และห้ามมิให้นำมาตรการ คำสั่ง หรือการกระทำใด ๆ ที่สั่งการตามประกาศดังกล่าวมาใช้กับฝ่ายโจทก์ ประชาชน และสื่อมวลชน ไปจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีนี้นั้น

บัดนี้ ศาลแพ่ง ในคดีหมายเลขดำที่ พ๓๖๑๘/๒๕๖๔ ได้ออกนั่งพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ข้อกำหนดดังกล่าวไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางปกครอง ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ อันทำให้การฟ้องคดีนี้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๙๔ บัญญัติว่า "ศาลยุติธรรมมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น" กรณีจึงเห็นได้ว่า ศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไป คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลนี้ ให้รับคำฟ้อง สำเนาให้จำเลย ให้โจทก์ทั้งสิบสองนำส่งภายใน ๗ วันนับแต่วันนี้ ส่งไม่ได้ ให้แถลงเพื่อดำเนินการต่อไปภายใน ๑๕ วันนับแต่ส่งไม่ได้ หากไม่ปฏิบัติ ถือว่าทิ้งฟ้อง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus disease: COVID-19) ทวีความรุนแรง ในชั้นนี้จึงไม่อาจกำหนดวันนัดได้ หากสถานการณ์คลี่คลาย ศาลจะแจ้งให้โจทก์ทั้งสิบสองมากำหนดวันนัดเพื่อส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยและดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป สำหรับคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษานั้น ศาลทำการไต่สวนแล้วเสร็จ โดยเพื่อให้การพิจารณาสั่งคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาเป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงเห็นควรให้นัดฟังคำสั่งวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"