ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 21) ลงวันที่ 28 เมษายน 2564

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๒๑)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการรายงานตัวเข้ารับราชการของทหารกองประจำการที่จะเข้าประจำการและรับการฝึกทหารใหม่ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่มีช่วงอายุที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อและการฝึกทหารใหม่มีลักษณะของการที่ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใกล้ชิดซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งสถานการณ์ฉุกเฉินนี้มิให้แพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการและทหารกองเกินที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

การงดเดินทางเพื่อรายงานตัวเข้ารับราชการของทหารกองประจำการเพื่อมิให้มีการรวมกลุ่มกัน โดยให้ทหารกองเกินที่ได้รับหมายนัดของนายอำเภอซึ่งกำหนดให้เดินทางมารายงานตัวที่อำเภอตามภูมิลำเนาทหาร เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และในวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และทหารกองเกินที่ได้รับใบรับรองผลการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษประจำปี ๒๕๖๔ (ผนวก ข) ซึ่งกำหนดให้เดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วแต่กรณี งดการเดินทางเพื่อรายงานตัวในวันดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาตามนัด

สำหรับวันเวลาในการเข้ารับราชการของทหารกองประจำการที่ได้รับหมายนัดเข้ารับราชการทหารของนายอำเภอ และทหารกองประจำการที่ได้รับใบรับรองผลการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ กำหนดใหม่ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยแจ้งให้นายอำเภอออกหมายนัดใหม่ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารส่วนทหารกองประจำการที่ได้รับใบรับรองผลการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ให้เป็นไปตามประกาศของกองทัพบก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

  • ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"