คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๑/๒๕๕๓/คำพิพากษา/สารบัญ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำร้อง

ผู้ร้องยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องว่า

คำคัดค้าน

ผู้ถูกกล่าวหายื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๑ ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๒ ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๓ ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๔ ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๕ ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๖ ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๗ ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๘ ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๙ ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๑๐ ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๑๑ ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๑๒ ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๑๓ ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๑๔ ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๑๕ ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๑๖ ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๑๗ ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๑๘ ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๑๙ ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๒๐ ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๒๑ ยื่นคำคัดค้านว่า

ผู้คัดค้านที่ ๒๒ ยื่นคำคัดค้านว่า

ข้อเท็จจริงเบื้องต้น

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า

การวินิจฉัย

๑.   คดีมีปัญหาวินิจฉัยประการแรกว่า ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้หรือไม่

๒.   ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อไปมีว่า ผู้ร้องมีอำนาจยื่นคำร้องคดีนี้หรือไม่

๓.   ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อไปมีว่า คำร้องเคลือบคลุมหรือไม่

๔.   ปัญหาวินิจฉัยประการต่อไปมีว่า ผู้ถูกกล่าวหากับผู้คัดค้านที่ ๑ ถือหุ้นบริษัทชินคอร์ปจำนวน ๑,๔๑๙,๔๙๐,๑๕๐ หุ้น โดยให้ผู้คัดค้านที่ ๒ ถึงที่ ๕ และบริษัทแอมเพิลริชถือแทนตามคำร้องหรือไม่

๕.   ปัญหาต่อไปมีว่า การที่คณะรัฐมนตรีตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัทชินคอร์ปหรือไม่