คำนำ แล สารบรรพ์ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๙

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Warning: หน้านี้ขาด {{หัวเรื่อง}}
ถ้าคุณอยากช่วย คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตาม {{หัวเรื่อง}} เข้ามาในหน้านี้ หรือแสดงความเห็นไว้ที่ หน้าพูดคุย

คำนำ


เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๖๙ มหาอำมาตย์โท หม่อมเจ้าธำรงศิริ สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครไชยศรี ได้ทรงขออนุญาต ต่อราชบัณฑิตสภาพิมพ์จดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ภาค ๕ นับเข้าในประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๘ แจกในงานปลงศพคุณหญิงทรงสุรเดช (ปริก บุนนาค) เล่มหนึ่ง มาในปีนี้ (พ.ศ. ๒๔๗๐) ทรงปรารภการบำเพ็ญกุศล ฉลองชนมายุครบ ๕๐ ปี ขอพิมพ์จดหมายเหตุพวกนี้แจกญาติ มิตรที่มาช่วยงานอีกสักเล่มหนึ่ง กรรมการราชบัณฑิตยสภาจึง เลือกจดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศสซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุง ศรีอยุธยาตอนปลาย กับครั้งกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร ตอนต้น ต่อจากภาคก่อน ถวายให้ทรงพิมพ์ในเล่มนี้นับเปน ภาคที่ ๖.


ราชบัณฑิตยสภา วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พระพุทธศักราช ๒๔๗๐


สารบรรพ์

 • จดหมายเหตุมองเซนเยอร์บรีโกต์เรื่องคนเข้ารีดถูกตัดนิ้ว หน้า ๑
 • จดหมายมองเซนเยอร์บรีโกต์ว่าด้วยพระเจ้าอยู่หัวบรม โกษฐสวรรคตแลพระเจ้าเอกทัศได้เสวยราขย์ " ๒
 • จดหมายมองเซนเยอร์บรีโกต์ว่าด้วยเหตุการณ์เมื่อ เปลี่ยนแผ่นดิน " ๓
 • จดหมายมองเซนเยอร์บรีโกต์ว่าด้วยพวกเข้ารีดในเมือง มะริด " ๔
 • ว่าด้วยบาดหลวงเปนความกับเจ้าเมืองตะนาวศรี " ๕
 • ว่าด้วยเจ้าเมืองตะนาวศรีต้องรับโทษ " ๘
 • จดหมายมองเซนเยอร์บรีโกต์ว่าด้วยพม่าตีเมืองมะริด " ๑๐
 • จดหมายมองซิเออร์มาแตงว่าด้วยพวกเข้ารีดกลับมา เมืองมะริด " ๑๑
 • จดหมายมองเซนเยอร์บรีโกต์ว่าด้วยว่าด้วยมองซิเออร์ซีรู ทำลายศิลาจารึกประจาน " ๑๒
 • ว่าด้วยพม่าตีเมืองทวายและเมืองมะริดเมือง ตะนาวศรีและยกมาล้อมกรุง ฯ " ๑๓
 • ว่าด้วยพม่าตีกรุงศรีอยุทธยา " ๑๔
 • ว่าด้วยพม่าตีเมืองกำแพงเพ็ชร์ " ๑๖

 • ว่าด้วยพวกเข้ารีดช่วยรบพม่า หน้า ๑๗
 • จดหมายมองเซนเยอร์บรีโกต์ว่าด้วยพวกมอญในกรุง สยามเปนขบถ " ๑๘
 • ว่าด้วยพม่าตีเมืองทวาย ๆ มาสวามิภักดิ์ต่อ กรุงสยาม " ๑๙
 • จดหมายมองเซนเยอร์บรีโกต์ว่าด้วย ด้วยกรมหมื่นเทพิพิธ เข้ามาอยู่เมืองตะนาวศรี " ๒๑
 • ว่าด้วยอำนาจเจ้านายผู้หญิงในเวลานั้น " ๒๒
 • จดหมายมองซิเออร์อาลารีว่าด้วยพม่ามาตีกรุงศรีอยุธยา " ๒๔
 • ว่าด้วยข้อวิตกที่พม่าจะมา " ๒๕
 • ว่าด้วยพม่ายกเข้ามาและเกิดการปล้นสดมภ์ขึ้น " ๒๘
 • ว่าด้วยพวกมิชชันนารีถูกพม่าจับ " ๓๐
 • ว่าด้วยพวกมิชชันนารีถูกแม่ทัพพม่าซักถาม และความวิตกของมิชชันนารี " ๓๓
 • ว่าด้วยมองซิเออร์อาลารีทำลายศิลาจารึกประจาน " ๓๔
 • จดหมายมองซิเออร์แคแฮว่าด้วยช่วยไทยรบพม่า " ๓๖
 • จดหมายมองเซนเยอร์บรีโกต์ว่าด้วยพม่ายกทัพมาอีก " ๓๗
 • ว่าด้วยอังกฤษช่วยไทยรบพม่า " ๓๙
 • ว่าด้วยพม่าล้อมกรุง ฯ " ๔๒
 • ว่าด้วยพวกเข้ารีดต่อสู้พม่า " ๔๓

 • ว่าด้วยพม่าตีค่ายพวกเข้ารีดและค่ายจีน หน้า ๔๕
 • ว่าด้วยมองเซนเยอร์บรีโกต์ยอมให้พม่าจับ " ๔๖
 • ว่าด้วยเสียพระนครศรีอยุธยา " ๔๙
 • ว่าด้วยบาญชีจำนวนสิ่งของที่ฝังไว้ในบริเวณ บ้านบาดหลวงที่กรุงศรีอยุธยา " ๕๐
 • จดหมายมองซิเออร์อาโตด์ ว่าด้วยพวกมิชชันนารีหนีพม่า ไปทางเมืองจันทบุรี " ๕๒
 • จดหมายมองซิเออร์คอร์ ว่าด้วยเจ้าศรีสังข์หนีไปอยู่ เขมร " ๕๕
 • ว่าด้วยเจ้าตากคิดตั้งตัวเปนใหญ่ " ๕๖
 • ว่าด้วยเจ้าตากคิดจะจับเจ้าศรีสังข์ " ๕๖
 • จดหมายมองซิเออร์อาโตด์ ว่าด้วยเจ้าตากขอให้เจ้าเมือง คันเคาจับเจ้าศรีสังข์ " ๕๘
 • ว่าด้วยญวนคิดจะให้มองซิเออร์ไปเมือง เขมร (ไปเกลี้ยกล่อมเจ้าศรีสังข์) " ๖๑
 • ว่าด้วยข้อสัญญาของมองซิเออร์อาโตด์ที่จะไป เมืองเขมร " ๖๓
 • ว่าด้วยมองซิเออร์อาโตด์ไปเมืองเขมร " ๖๖
 • จดหมายมองซิเออร์มอวัน ว่าด้วยเจ้าเมืองคันเคารบกับ เจ้าตาก " ๖๗

 • จดหมายมองซิเออร์คอร์ ว่าด้วยบาดหลวงเข้ามาตั้ง ในบางกอกและว่าด้วยความอัตคัดใน เมืองไทย หน้า ๖๙
 • ว่าด้วยพวกจีนเที่ยวขุดทำลายพระพุทธรูปและ พระเจดีย์เที่ยวหาทรัพย์แผ่นดิน " ๗๑
 • จดหมายมองซิเออร์คอร์ ว่าด้วยเจ้าตากพระราชทาน ที่ดินให้พวกบาดหลวง " ๗๒
 • จดหมายมองซิเออร์คอร์ ว่าด้วยเจ้าตากเที่ยวปราบปราม ซ่องใหญ่ต่าง ๆ " ๗๔
 • จดหมายมองซิเออร์คอร์ ว่าด้วยพระเจ้าตากไปตีเมือง นครศรีธรรมราช " ๗๗
 • ว่าด้วยพระเจ้าตากเสด็จมาเยี่ยมพวกบาดหลวง " ๘๑
 • ว่าด้วยพระเจ้าตากทรงดำริห์จะซ่อมพระพุทธบาท " ๘๒
 • ว่าด้วยไทยชอบทรงเจ้า " ๘๓
 • จดหมายมองซิเออร์คอร์ ว่าด้วยพรเจ้าตากตีเมืองคันเคา " ๘๔
 • จดหมายมองเซนเยอร์เลอบองเรื่องให้ส่งมัชชันนารีเข้า ไปกรุงสยาม " ๘๗
 • จดหมายมองเซนเยอร์เลอบอง ว่าด้วยเดิรทางมาสยาม " ๘๗
 • จดหมายมองเซนเยอร์เลอบอง ว่าด้วยเข้าเฝ้าพระเจ้าตาก และถวายของ " ๘๙

 • ว่าด้วยพระเจ้าตากถึงลัทธิของคฤศเตียน หน้า ๙๐
 • ว่าด้วยพระนิสัยของเจ้าตาก " ๙๒
 • ว่าด้วยพระเจ้าตากส่งกองทัพไปตีเมืองเขมร จดหมายมองเซนเยอร์เลอบอง ว่าด้วยความอัตคัดของ พวกเข้ารีด " ๙๕
 • จดหมายมองเซนเยอร์เลอบอง ว่าด้วยพม่าเข้าตี เมืองไทย " ๙๖
 • ประกาศห้ามมิให้ ไทยและมอญเข้ารีดและถือสาสนา มหมัด " ๙๗
 • จดหมายมองเซนเยอร์เลอบอง ว่าด้วยต้นเหตุที่จะ ประกาศ " ๙๘
 • จดหมายมองเซนเยอร์เลอบอง ว่าด้วยสังฆราชห้ามมิให้ พวกเข้ารีดถือน้ำตามพิธีไทย " ๑๐๐
 • ว่าด้วยสังฆราชและพวกมิชชันนารีต้องจำคุก " ๑๐๒
 • ว่าด้วยสังฆราชและมิชชันนารีถูกซักและ ถูกเฆี่ยน " ๑๐๔
 • ว่าด้วยขุนนางเข้ารีดใจไม่แขง " ๑๐๖
 • ว่าด้วยพระราชดำรัสของพระเจ้าตาก " ๑๐๙
 • จดหมายมองเซนเยอร์เลอบอง ว่าด้วยสังฆราชและ พวกมิชชันนารีพ้นโทษ " ๑๑๑

 • จดหมายมองเซนเออร์คูเด ว่าด้วยสังฆราชและพวก มิชชันนารีพ้นโทษ หน้า ๑๑๕
 • ว่าด้วยบาดหลวงเข้าเฝ้า " ๑๑๘
 • จดหมายมองเซนเออร์คูเด ว่าด้วยพวกเข้ารีดไม่ยอมเข้า กระบวนแห่ที่เกี่ยวด้วยพุทธสาสนา " ๑๒๐
 • ว่าด้วยทดลองสอนสาสนาแก่พวกลาว " ๑๒๒
 • จดหมายเหตุของสังฆราชเลอบอง ว่าด้วยพระเจ้าตาก ไม่พระราชทานเบี้ยหวัดพวกเข้ารีด " ๑๒๕
 • ว่าด้วยพระเจ้าตากโปรดนั่งทางวิปัสนา " ๑๒๙
 • ว่าด้วยพระเจ้าตากให้ไล่พวกบาดหลวง " ๑๓๐
 • ว่าด้วยพวกบาดหลวงออกจากเมืองไทย " ๑๓๕
 • จดหมายเหตุมองซิเออร์เดคูร์วิแยร์ว่าด้วยพระเจ้าตาก ต้องสละราชสมบัติ " ๑๓๖
 • ว่าด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เสด็จปราบดาภิเษก " ๑๓๙
 • ว่าด้วยการเปนไปของสาสนาบาดหลวงกลับ มาเมืองไทยอีก " ๑๔๐
 • จดหมายมองเซนเยอร์คูเดว่าด้วยการสาสนาในเมืองไทร " ๑๔๒
 • จดหมายเหตุของมองซิเออร์เดคู์วิแยร์เรื่องเจ้าเมืองไทร ยกบ้านให้มองซิเออร์คูเด " ๑๔๔

 • จดหมายมองเซนเยอร์คูเดว่าด้วยพวกบาดหลวงเกิด ขัดใจกับพวกปอตุเกต หน้า ๑๔๕
 • จดหมายมองซิเออร์เดคูร์วิแยร์ ว่าด้วยพวกปอตุเกต หาความพวกบาดหลวง " ๑๕๒
 • จดหมายมองซิเออร์วิลแมง ว่าด้วยไทยส่งกองทัพไป เมืองญวน " ๑๕๔
 • ว่าด้วยพม่ายกทัพมาเมืองไทยอีก " ๑๕๖
 • จดหมายมองเซนเยอร์กาโนต์ ว่าด้วยไทยไปตีเมืองทวาย " ๑๕๗
 • จดหมายมองซิเออร์ลาวูเอ ว่าด้วยญวนและเขมรเชลย ในบางกอก " ๑๕๘
 • จดหมายมองซิเออร์ลาวูเอ ว่าด้วยพวกเข้ารีดไม่ยอมทำ การก่อกำแพงวัด " ๑๖๐
 • จดหมายมองเซนเยอร์กาโนต์ว่าด้วยว่าด้วยสอนสาสนาแก่ พวกลาว " ๑๖๒
 • จดหมายมองเซนเยอร์กาโนต์ ว่าด้วยพวกเข้ารีดถูก บีบคั้น " ๑๖๔
 • จดหมายมองเซนเยอร์กาโนต์ ว่าด้วยขุนนางเข้ารีดไป บวชเปนพระสงฆ์ " ๑๖๕
 • จดหมายมองเซนเยอร์กาโนต์ ว่าด้วยคิดจะตั้งโรงพิมพ์ ในบางกอก " ๑๖๘

 • จดหมายมองซิเออร์ฟลอรังซ์ ว่าด้วยไทยไปตีเมือง ทวาย หน้า ๑๖๙- ๑๗๐
 • จดหมายมองซิเออร์วิลแมง ว่าด้วยความกันดารใน เมืองไทร " ๑๗๑
 • จดหมายมองซิเออรฃร์ราโบว่าด้วยพม่าตีเมืองภูเก็จ " ๑๗๑