คำประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังการเลือกตั้ง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังการเลือกตั้ง 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 เป็นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหลังการชุมนุมประท้วงของนิสิตนักศึกษาและประชาชนหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ซึ่งปรากฏว่าเป็นการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยการทุจริต และนำไปสู่การรัฐประหารในวันที่ 16 กันยายน ปีเดียวกัน ในเวลาต่อมา

เนื่องจากมีคณะบุคคลและหนังสือพิมพ์หลายฉบับดำเนินการยุยงส่งเสริมและปลุกปั่นประชาชน ให้กำเริบก่อกวนความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง มุ่งหวังที่จะทำลายล้างรัฐบาล ตลอดจนเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติการตามหน้าที่ นอกจากนี้ยังนัดให้มีการชุมนุมสาธารณะและเดินขบวนเพื่อปลุกปั่นยุยงให้ประชาชนก่อการจลาจล หวังใช้กำลังบังคับเพื่อล้มล้างรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตนและพรรคพวกทางการเมืองตามที่รัฐบาลได้ประกาศแถลงการณ์ ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๐ ให้ประชาชนทราบแล้วนั้น

โดยที่รัฐบาลมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง จะปล่อยให้เหตุร้ายเกิดขึ้นในบ้านเมืองเป็นการคุกคามความสงบสุขของประชาชนหาได้ไม่

ฉะนั้น จึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๔๙๕ ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอให้ประชาชนจงตั้งอยู่ในความสงบและปฏิบัติตามประกาศของทางราชการที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้ ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลัง

[1]

อ้างอิง[แก้ไข]

  1. เอกกษัตริย์ ใต้รัฐธรรมนูญ, บทที่ ๒๙ : ก่อนสฤษดิ์ปฏิวัติ (ต่อ) โดย วิมลพรรณ ปิติธวัชชัย : หน้า 2 เดลินิวส์ อาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"