คำร้องศาลอุทธรณ์ที่ ๔๘๘๑/๒๕๕๔

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


ศาลอาญา
คดีหมายเลขดำที่ พ. ๑๔๑๓/๒๕๕๔
 
ตราครุฑ
ตราครุฑ
คำร้องที่ ๔๘๘๑/๒๕๕๔
ศาลอุทธรณ์

ได้รับคำร้องของผู้ต้องหา

ลงวันที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๔


พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ร้อง
ในคดีอาญาระหว่าง

นายเลอพงษ์ วิไชยคำมาตย์ ผู้ต้องหา


ความว่า ผู้ต้องหาอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น ขอให้ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวน รายละเอียดปรากฏตามคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคำสั่ง


วันที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๔


พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ความผิดที่ถูกกล่าวหาเป็นความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ อันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ตามพฤติการณ์แห่งคดี ลักษณะการกระทำนำมาซึ่งความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพเทิดทูนบูชาของคนไทยทั้งชาติ กระทบกระเทือนจิตใจของปวงชนผู้ภักดี ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านว่า หากศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาเกรงจะไปทำลายพยานหลักฐานซึ่งเป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวน จึงไม่อนุญาต คำสั่งศาลชั้นต้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง แจ้งเหตุผลการไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวให้ผู้ต้องหาทราบโดยเร็วอารีย์ เตชะหรูวิจิตร


สิทธิพร บุญยฤทธิ์


วาสนา กิจสรานุวัฒน์
ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"