คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 81/2557

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำสั่งกองทัพบก
(เฉพาะ)
ที่ ๘๑/๒๕๕๒
เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.)

ตามที่ได้มีการประกาศจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) ตามประกาศกองทัพบก ฉบับที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ดำเนินการจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส.) ดังนี้

๑. ผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้อำนวยการ รักษาความสงบเรียบร้อย (ผอ.รส.)

๒. โครงสร้างการจัด: กอ.รส. ประกอบไปด้วย ๕ ส่วนงานหลัก ดังนี้

 ๒.๑ ส่วนบัญชาการ กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (บก.กอ.รส.)

 ๒.๒ ส่วนระวังป้องกัน ส่วนบัญชาการ กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

 ๒.๓ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ (กกล.รส.ทภ. ๑, ๒, ๓ และ ๔)

 ๒.๔ ที่ปรึกษา

 ๒.๕ ส่วนงานที่จัดตั้งเพิ่มเติมตามสถานการณ์

๓. สายการบังคับบัญชา

๓.๑ ผบ.ทบ. เป็น ผอ.รส.
๓.๒ รอง ผบ.ทบ. เป็น รอง ผอ.รส.
๓.๓ ผช. ผบ.ทบ.(๑) เป็น ผช. ผอ.รส.(๑)
๓.๔ ผช. ผบ.ทบ.(๒) เป็น ผช. ผอ.รส.(๒)
๓.๕ เสธ.ทบ. เป็น เสธ.รส.
๓.๖ รอง เสธ.ทบ.(๓) เป็น รอง เสธ.รส.

๔. ให้ กอ.รส. มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 ๔.๑ ป้องกัน ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศในทุกท้องที่ของประเทศ

 ๔.๒ มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายทุกมาตราในพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว

 ๔.๓ มีอำนาจในการเชิญบุคคลมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ หรือมาให้ถ้อยคำ หรือส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบได้

 ๔.๔ รับมอบกำลังของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบและนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว

๕. หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน

 ๕.๑ บก.กอ.รส.

 ๕.๑.๑ ฝ่ายกำลังพล: มี จก.กพ.ทบ. เป็น หัวหน้าฝ่ายกำลังพล มีหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน บูรณาการ และกำกับดูแลงานด้านกำลังพลเพื่อสนับสนุนภารกิจ กอ.รส.

 ๕.๑.๒ ฝ่ายข่าว: มี จก.ขว.ทบ. เป็น หัวหน้าฝ่ายข่าว มีหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน บูรณาการ และกำกับดูแลงานด้านการข่าวทั้งปวง ตลอดจนการดำเนินกรรมวิธีต่อข่าวสาร เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบของ กอ.รส. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์

 ๕.๑.๓ ฝ่ายยุทธการ: มี จก.ยก.ทบ. เป็น หัวหน้าฝ่ายยุทธการ มีหน้าที่ ดังนี้

 ๕.๑.๓.๑ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการใช้กำลังทหาร ตำรวจ และพลเรือนในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่รับผิดชอบของ กอ.รส.

 ๕.๑.๓.๒ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อสนับสนุน กอ.รส.

 ๕.๑.๔ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง: มี จก.กบ.ทบ. เป็น หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง มีหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน บูรณาการ และกำกับดูแลงานด้านส่งกำลังบำรุงเพื่อสนับสนุนภารกิจ กอ.รส.

 ๕.๑.๕ ฝ่ายกิจการพลเรือน: มี จก.กร.ทบ. เป็น หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน มีหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการปฏิบัติงานกิจการพลเรือน งาน ปจว./ปชส. เพื่อสนับสนุน กอ.รส.

 ๕.๑.๖ ฝ่ายงบประมาณ: มี ปช.ทบ. เป็น หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ ในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการปฏิบัติงานด้านงบประมาณทั้งปวงให้แก่ กอ.รส.

 ๕.๑.๗ ฝ่ายประชาสัมพันธ์: มี ลก.ทบ. เป็น หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งปวง ตลอดจนจัดการประชุมให้แก่ กอ.รส.

 ๕.๑.๘ ฝ่ายกฎหมาย: มี ผอ.สธน.ทบ. เป็น หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย มีหน้าที่ ในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการปฏิบัติงานด้านกฎหมายทั้งปวงให้แก่ กอ.รส.

 ๕.๒ ส่วนระวังป้องกัน บก.กอ.รส.: รับผิดชอบจัดการระวังป้องกันที่ตั้ง บก.กอ.รส. ให้ปลอดภัยจากการก่อวินาศกรรม การจารกรรม รวมทั้งการสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายจากบุคคล/กลุ่มบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีต่าง ๆ

 ๕.๓ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ (กกล.รส.ทภ.๑, ๒, ๓ และ ๔): มี มทภ.๑, ๒, ๓ และ ๔ เป็น ผบ.กกล.รส.ทภ.๑, ๒, ๓ และ ๔ ตามลำดับ มีหน้าที่ในการใช้กำลัง พลเรือน ตำรวจ และทหารในการป้องกัน ระงับ/ยับยั้ง เหตุการณ์ ความรุนแรง การรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบ

 ๕.๔ ที่ปรึกษา กอ.รส.: มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ กอ.รส. หรือตามที่ ผอ.รส. มอบหมาย

๖. ที่ตั้งของ บก.กอ.รส.

 ๖.๑ ที่ปฏิบัติงานหลัก: กรมทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ (ร.๑ รอ.)

 ๖.๒ ที่ปฏิบัติงานสำรอง: กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ (ร.๑๑ รอ.) และ กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • ผู้บัญชาการทหารบก

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"