คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๕/๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]

ที่ ๕/๒๕๕๗

เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๐๐ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑.   นายเกรียง กัลป์ตินันท์

๒.   พลตำรวจโท ฉลอง สนใจ

๓.   พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก

๔.   นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์

๕.   นายสนธิ ลิ้มทองกุล

๖.   นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์

๗.   นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล

๘.   จ่าสิบตำรวจ ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ

๙.   นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

๑๐.   นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

๑๑.   นายอนุทิน ชาญวีรกูล

๑๒.   นายสุทิน คลังแสง

๑๓.   นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์

๑๔.   นายสุนัย จุลพงศธร

๑๕.   นายสงวน พงษ์มณี

๑๖.   นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

๑๗.   นายธนพล อิ๋วสกุล

๑๘.   นายณัฐ สัตยาภรพิสุทธิ์

๑๙.   นายจักรพันธ์ บริรักษ์

๒๐.   นายธันย์ฐวุฒิ ทวีวโดมกุลฃ

๒๑.   นายวราวุธ ฐานังกรณ์

๒๒.   นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

๒๓.   นายสุรภักดิ์ ภูไชยแสง

๒๔.   นายสุรพศ ทวีศักดิ์

๒๕.   นายพันทิวา ภูมิประเทศ

๒๖.   นาวาอากาศตรี ชนินทร์ คล้ายคลึง

๒๗.   นายนิธิวัต วรรณศิริ

๒๘.   นายศรัณย์ ฉุยฉาย

๒๙.   นางสาว สุดา รังกุพันธ์

๓๐.   นายไตรรงค์ สินสืบผล

๓๑.   นายชัยอนันท์ ไผ่สีทอง

๓๒.   นายชฤต โยนกนาคพันธุ์

๓๓.   นายวัฒน์ วรรลยางกูร

๓๔.   นางสาว สาวตรี สุขศรี

๓๕.   นางสุดสงวน สุธีสร


สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หน้า ๑๑/๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗.๔/๒๕๕๗ ขึ้น ๖/๒๕๕๗

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา ๗ สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑)   ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(๒)   รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓)   ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔)   คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕)   คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"