คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2557

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๕/๒๕๕๗
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๓๐๐ ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

๑. นายเกรียง กัลป์ตินันท์
๒. พลตำรวจโท ฉลอง สนใจ
๓. พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก
๔. นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์
๕. นายสนธิ ลิ้มทองกุล
๖. นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์
๗. นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล
๘. จ่าสิบตำรวจ ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ
๙. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
๑๐. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
๑๑. นายอนุทิน ชาญวีรกูล
๑๒. นายสุทิน คลังแสง
๑๓. นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
๑๔. นายสุนัย จุลพงศธร
๑๕. นายสงวน พงษ์มณี
๑๖. นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
๑๗. นายธนพล อิ๋วสกุล
๑๘. นายณัฐ สัตยาภรพิสุทธิ์
๑๙. นายจักรพันธ์ บริรักษ์
๒๐. นายธันย์ฐวุฒิ ทวีวโดมกุล
๒๑. นายวราวุธ ฐานังกรณ์
๒๒. นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
๒๓. นายสุรภักดิ์ ภูไชยแสง
๒๔. นายสุรพศ ทวีศักดิ์
๒๕. นายพันทิวา ภูมิประเทศ
๒๖. นาวาอากาศตรี ชนินทร์ คล้ายคลึง
๒๗. นายนิธิวัต วรรณศิริ
๒๘. นายศรัณย์ ฉุยฉาย
๒๙. นางสาวสุดา รังกุพันธ์
๓๐. นายไตรรงค์ สินสืบผล
๓๑. นายชัยอนันท์ ไผ่สีทอง
๓๒. นายชฤต โยนกนาคพันธุ์
๓๓. นายวัฒน์ วรรลยางกูร
๓๔. นางสาวสาวตรี สุขศรี
๓๕. นางสุดสงวน สุธีสร
  • สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"