คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗๖/๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]
ที่ ๗๖/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก
เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก รวมถึงการแก้ไขปัญหามาบตาพุต เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชาย ฝั่งทะเลตะวันออก (กพอ.) โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑.องค์ประกอบ

๑.๑.รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ประธานกรรมการ
๑.๒.ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
๑.๓.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
๑.๔.ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
๑.๕.ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
๑.๖.ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ
๑.๗.ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
๑.๘.ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ
๑.๙.ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
๑.๑๐.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
๑.๑๑.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
๑.๑๒.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
๑.๑๓.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
๑.๑๔.ประธานกรรมการสภาพหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
๑.๑๕.ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
๑.๑๖.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
๑.๑๗.รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มอบหมาย กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๘ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มอบหมาย กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

๒.อำนาจหน้าที่

๒.๑ เสนอแนะแนวทางและมาตรการต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล ตะวันออก รวมถึงการแก้ไขปัญหามาบตาพุดอย่างยั่งยืน
๒.๒ กำกับดูแล ประสานงาน และเร่งติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่บริเวณชาย ฝั่งทะเลตะวันออก รวมถึงการแก้ไขปัญหามาบตาพุด อย่างเป็นระบบและมีเอกภาพ
๒.๓ เชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลต่อคณะ กรรมการ รวมทั้งเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
๒.๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
๒.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย

ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ โดยให้เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ /ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง /หน้า ๘/๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗.๗๕/๒๕๕๗ ขึ้น ๗๗/๒๕๕๗

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"