คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 57/2557

จาก วิกิซอร์ซ
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๕๗/๒๕๕๗
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐–๑๒๐๐ ดังนี้

๑. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
๒. นายจรัล ดิษฐาอภิชัย
๓. นายชินวัฒน์ หาบุญพาด
๔. นายวิสา คัญทัพ
๕. นางไพรจิตร อักษรณรงค์
๖. นางดารุณี กฤตบุญญาลัย
๗. พันตำรวจตรี เสงี่ยม สำราญรัตน์
๘. นายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ
๙. นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์
๑๐. นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์
๑๑. นายสงวน พงษ์มณี
๑๒. นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
๑๓. นายนิธิวัต วรรณศิริ
๑๔. นายศรัณย์ ฉุยฉาย
๑๕. นายไตรรงค์ สินสืบผล
๑๖. นายชฤต โยนกนาคพันธุ์
๑๗. นายวัฒน์ วรรลยางกูล
๑๘. นาวาอากาศตรี ชนินทร์ คล้ายคลึง


  • สั่ง ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะเนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ และหาผู้สร้างสรรค์แท้ ๆ ไม่ได้ ทำให้ขาดคุณสมบัติในการมีลิขสิทธิ์