คำสั่งนายกรัฐมนตรี ให้ประหารชีวิตนายศุภชัย ศรีสติ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(สำเนา)
คำสั่ง
ให้ประหารชีวิตนายศุภชัย ศรีสติ


ด้วยเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ศกนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทำความพยายามสืบสวนมาช้านานได้จับกุมนายศุภชัย ศรีสติ กับพวก พร้อมด้วยเครื่องมือประกอบการร้ายมากมายหลายอย่าง การสอบสวนผู้ต้องหาซึ่งเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายตำรวจได้กระทำอย่างรอบคอบและเที่ยงธรรม และตัวข้าพเจ้าเองก็ได้มีส่วนในการสอบสวนซักถามด้วยตนเอง ปรากฏแน่ชัดปราศจากข้อสงสัยว่า นายศุภชัย ศรีสติ เป็นตัวแทนคอมมิวนิสต์อยู่ในประเทศไทย รับหน้าที่สำคัญถึงกับมีเครื่องมือพรักพร้อม ซึ่งทางคอมมิวนิสต์จัดให้มีตำแหน่งหน้าที่อยู่ในคณะบัญชาการคอมมิวนิสต์ ดำเนินการตามคำสั่งขององค์การคอมมิวนิสต์ในต่างประเทศ กระทำการร้ายเพื่อบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักรและราชบัลลังก์ คุกคามความสงบภายในประเทศไทย พฤติการณ์ทุกอย่างแสดงว่า เป็นการขายชาติ ซึ่งถ้าจับไม่ได้และปล่อยไว้เนิ่นนานไป อาจมีผลถึงกับเอาอำนาจภายนอกเข้ามาแทรกแซงภายในประเทศไทยได้

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร และโดยมติของคณะรัฐมนตรี จึงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจัดการประหารชีวิตนายศุภชัย ศรีสติ โดยเร็วที่สุด เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของราชอาณาจักรและราชบัลลังก์ และเพื่อให้เป็นตัวอย่างป้องกันการกระทำที่จะเป็นภัยร้ายแรงแก่ประเทศชาติในภายหน้า

การประหารชีวิตครั้งนี้ให้ทำในบริเวณเรือนจำบางขวาง และให้กระทำอย่างไม่เปิดเผย เมื่อได้ปฏิบัติแล้วในวันใดเวลาใด ให้รีบแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ.

  • สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๐๒
  • (ลงนาม) จอมพล ส. ธนะรัชต์
  • นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"