คำสั่งยึดทรัพย์สินจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และภริยา/คำสั่ง 16 มิถุนายน 2507

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
(สำเนา)
คำสั่ง
เรื่อง ทรัพย์สินของรัฐในกองมรดกของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

อาศัยอำนาจตามมาตรา 17 แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรี โดยมติของคณะรัฐมนตรี ออกคำสั่ง ดังต่อไปนี้—

1. ให้บุคคลซึ่งได้รับการติดต่อจากคณะกรรมการสอบสวนทรัพย์สินของรัฐในกองมรดกของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ มาให้ถ้อยคำ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือวัตถุใด ๆ ต่อคณะกรรมการสอบสวนทรัพย์สินของรัฐในกองมรดกของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการฯ กำหนด

2. ให้กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของธนาคารพาณิชย์ ตามที่คณะกรรมการสอบสวนทรัพย์สินของรัฐมนกองมรดกของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ติดต่อ มาให้ถ้อยคำ หรือแสดงสมุดบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการฯ กำหนด

3. ให้คณะกรรมการสอบสวนทรัพย์สินของรัฐในกองมรดกของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ อายัดทรัพย์สินซึ่งได้สอบสวนได้ความว่า เป็นทรัพย์สินของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ หรือน่าเชื่อว่า จะเป็นทรัพย์สินของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ไว้จนกว่าจะได้ถอนการอายัด

  • สั่ง ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2507
  • จอมพล ถนอม กิตติขจร
  • นายกรัฐมนตรี
  • รับรองสำเนาถูกต้อง
  • 4 มิ.ย. 08