คำสั่งยึดทรัพย์สินจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และภริยา/คำสั่ง 25 ตุลาคม 2510

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำสั่งตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สิน
ของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ (ฉบับที่ ๔)

อนุสนธิตามที่นายกรัฐมนตรี โดยมติของคณะรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกมาเป็นของรัฐแล้วนั้น

บัดนี้ ปรากฏว่า การปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำสั่งนั้นยังไม่เสร็จสิ้น สมควรขยายเวลาปฏิบัติการออกไปอีกตามสมควร

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรี โดยมติของคณะรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งให้ยกเลิกความใน ๔. แห่งคำสั่งตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร เรื่อง ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"๔. การปฏิบัติดังกล่าวใน ๓. ต้องให้แล้วเสร็จภายในห้าปีนับแต่วันที่ออกคำสั่งนี้"

  • สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๑๐
  • จอมพล 
  •  (ถนอม กิตติขจร)
  •  นายกรัฐมนตรี