คำสั่งยึดทรัพย์สินจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และภริยา/หนังสือ 24 พฤศจิกายน 2507

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลับ–เฉพาะ
ด่วนมาก
ที่ สร. ๐๕๐๓/๑๕๙๖๘
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๗
เรื่อง ตั้งกรรมการดำเนินการตามคำสั่งให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ
เรียน นายป๋วย อึ๊งภากรณ์

กระทรวงการคลังรายงานว่า ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรี โดยมติคณะรัฐมนตรี ได้ออกคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๗ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร ให้ทรัพย์สินในกองมรดกจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ และทรัพย์สินของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ตกเป็นของรัฐ และให้กระทรวงการคลังดำเนินการตามควรทุกประการในฐานะเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น ๆ ต่อไป ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการดำเนินการเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว มีภาระกิจที่จะต้องปฏิบัติอยู่เป็นอันมาก และเพื่อให้ราชการในด้านนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีในระยะเวลาที่กำหนดไว้ เป็นความจำเป็นและเหมาะสมที่หน่วยราชการหลายหน่วยจะต้องให้ความช่วยเหลือร่วมมืออย่างใกล้ชิด และกรรมการสอบสวนเงินของรัฐทั้งชุดซึ่งทราบเรื่องดีร่วมปฏิบัติงานต่อไป ฉะนั้น จึงเห็นสมควรที่ทางราชการจะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อดำเนินการ ประกอบด้วย

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
๒. พระมนูเวทย์วิมลนาท เป็นกรรมการ
๓. หลวงอรรถปรีชาชนูปการ เป็นกรรมการ
๔. นายเลื่อม ชุ่มกมล เป็นกรรมการ
๕. นายป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นกรรมการ
๖. เลขาธิการทำเนียบนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน เป็นกรรมการ
๗. อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ
๘. อธิบดีกรมสรรพากร เป็นกรรมการ
๙. อธิบดีกรมธนารักษ์ หรือผู้แทน เป็นกรรมการ
๑๐. อธิบดีกรมที่ดิน เป็นกรรมการ
๑๑. ผู้แทนกระทรวงเศรษฐการ เป็นกรรมการ
๑๒. หัวหน้ากองควบคุมธนาคารและการออมสิน เป็นกรรมการ
กระทรวงการคลัง
๑๓. หัวหน้ากองหมาย กระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ
๑๔. นายเรณู สุวรรณสิทธิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
๑๕. นายปริญ ลิมปิโกวิท เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๖. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายการธนาคารภายในประเทศ

และได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๐๗ ลงมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวได้ตามที่เสนอ และให้เพิ่มผู้แทนกรมตำรวจและผู้แทนกรมอัยการเป็นกรรมการร่วมด้วย

ให้กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ให้ความร่วมมือตามที่คณะกรรมการฯ หรือกระทรวงการคลัง จะได้ติดต่อด้วย

จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดติดต่อกับประธานกรรมการนัดหมายดำเนินการต่อไป.

  • ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
  • (นายมนูญ บริสุทธิ์)
  • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กองนิติธรรม.