คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 14/2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราครุฑ
ตราครุฑ
คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
ที่ ๑๔/๒๕๖๓
เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชน และมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๔ ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อ ๕ แห่งประกาศตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ  ห้ามใช้หรือเข้าไปในอาคารหรือสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สายสุขุมวิท ได้แก่ สถานีกรมป่าไม้, สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถานีเสนานิคม ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือใช้ในภารกิจของทางราชการ

ข้อ  มอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจสั่งการ ห้ามกระทำการอย่างใด ๆ ที่เป็นการปิดการจราจร ปิดเส้นทางคมนาคม หรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้ไม่อาจใช้เส้นทางคมนาคมได้ตามปกติในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และใช้มาตรการตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยระมัดระวังมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป

  • สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
  • พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข
  • (สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข)
  • ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ/
  • หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
สำเนาถูกต้อง
พลตำรวจตรี
(วีรพัฒน์ ศิวะแพทย์)
ผู้บังคับการกองวางแผนงานมั่นคง/
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (๓)
๑๙ ต.ค. ๖๓

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • รถไฟฟ้าบีทีเอส. (2563, 19 ตุลาคม). รัฐบาลได้มีคำสั่งตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ให้รถไฟฟ้าบีทีเอสปิดบริการชั่วคราว 3 สถานี ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/BTSSkyTrain/posts/3497132970332293

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะเนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ และหาผู้สร้างสรรค์แท้ ๆ ไม่ได้ ทำให้ขาดคุณสมบัติในการมีลิขสิทธิ์