คำสั่ง คปค. ฉบับที่ ๒๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ ๒๗/๒๕๔๙[แก้ไข]

เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการอัยการลาออกจากราชการ

อนุญาตให้ข้าราชการอัยการ จำนวน ๑ ราย ลาออกจากราชการ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้


สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙


พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน
หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


บัญชีรายละเอียดการอนุญาตให้ข้าราชการอัยการลาออกจากราชการ
แนบท้ายคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ /2549 ลงวันที่ กันยายน พ.ศ.2549
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ชั้น
เลขที่
อัตราเงินเดือน
อนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่
หมายเหตุ
1
นายใจเด็ด พรไชยา
(3-2099-00001-80-2)
อัยการอาวุโส สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด
-
อ.166
62,000
1 ตุลาคม 2549
ลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 22 กันยายน 2549

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา ๗ สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑)   ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(๒)   รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓)   ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔)   คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕)   คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"