คําสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๒๒๖/๒๕๕๙

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำสั่งกระทรวงยุติธรรม

ที่ ๒๒๖/๒๕๕๙

เรื่อง แตงตั้งพนักงานคุมประพฤติ


อนุสนธิตามคําสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ ๑๕๕/๒๕๒๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๔ คําสั่ง ที่ ๒๘๗/๒๕๒๖ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๖ คําสั่งที่ ๑๘๐/๒๕๒๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๘ คําสั่งที่ ๑๐๔/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๒ คําสั่งที่ ๒๔๗/๒๕๓๓ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๓ คําสั่งที่ ๖๔๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ คําสั่งที่ ๒๐๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ คําสั่งที่ ๒๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ คําสั่ง ที่ ๓๓๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ คําสั่งที่ ๔๔๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ คําสั่งที่ ๑๒๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ และคําสั่งกรมคุมประพฤติ ที่ ๑๐๙๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ คําสั่งที่ ๒๗๖/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑ คําสั่งที่ ๖๗๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ นั้น

บัดนี้ มีขาราชการและพนักงานราชการ จํานวน ๒๐ ราย ไดพนจากตําแหนงพนักงาน คุมประพฤติแลว และไมมีหนาที่ที่จะตองดําเนินการคุมความประพฤติตอไปอีก ฉะนั้น อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงถอดถอนขาราชการและพนักงานราชการ จํานวน ๒๐ ราย ออกจากการเปนพนักงานคุมประพฤติ ดังรายนามตอไปนี้

๑. นางกรรณิการ แสงทอง

๒. นางฉลอง อติกนิษฐ

๓. นายกีรติ ณ พัทลุง

๔. นายวินัย เรืองขจร

๕. นายบุญโชค ธนเวชโสภณ

๖. พันจาอากาศเอก ประสาร สงาแสง

๗. นายสราวุธ เมืองทอง

๘. นายวันชัย อาทากูล

๙. นายสมหมาย จรัสแสงวรกุล

๑๐. นางพนิตพร กลีบตะขบ

๑๑. นายวุฒิเมศร วรรณคํา

๑๒. นางสาวพชรวรรณ ปานไม

๑๓. นางสาวจันทิมา ขันทอง

๑๔. นายสุพล แสงเดือนรับดาว

๑๕. นายสันติ ภูแสงศรี

๑๖. นายอมรชาติ แสะอะหมัด

๑๗. นางสาวคนางค พรหมพัฒน

๑๘. นางสาวภักษณิตา แชมดี

๑๙. นายธนากร เกียรติโกศลกิจ

๒๐. นายเชาวลิต หาญกาย

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก ไพบูลย คุมฉายา

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม

อ้างอิง[แก้ไข]


PD-icon.svg งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากงานนี้เป็น
  • (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
  • (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
  • (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
  • (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
  • (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg