งานแปล:ซีไอเอเวิลด์แฟกต์บุ๊ก ค.ศ. 2004/ประเทศไทย

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
ประเทศไทย
 
บทนำ ประเทศไทย
ภูมิหลัง: อาณาจักรไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวในช่วงกลางศตวรรษที่ 14 โดยรู้จักกันในนามสยามจนกระทั่ง ค.ศ. 1939 ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยถูกครอบครองโดยเขี้ยวเล็บของยุโรป การปฎิวัติโดยไม่เสียเลือดเนื้อใน ค.ศ. 1932 นำไปสู่รัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในความสัมพันธ์กับประเทศญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยได้กลายเป็นพันธมิตรของสหรัฐตามข้อขัดแย้ง ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความรุนแรงติดอาวุธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่
 
ภูมิประเทศ ประเทศไทย
ที่ตั้ง: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวไทย ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศพม่า
พิกัดทางภูมิศาสตร์: 15 00 องศาเหนือ, 100 00 องศาตะวันออก
การอ้างอิงแผนที่: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พื้นที่: ทั้งหมด: 514,000 ตารางกิโลเมตร
น้ำ: 2,230 ตารางกิโลเมตร
แผ่นดิน: 511,770 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ - เปรียบเทียบ: ใหญ่กว่ารัฐไวโอมิงสองเท่ากับอีกเล็กน้อย
ขอบเขตที่ดิน: ทั้งหมด: 4,863 กิโลเมตร
ประเทศชายแดน: ประเทศพม่า 1,800 กิโลเมตร, ประเทศกัมพูชา 803 กิโลเมตร, ประเทศลาว 1,754 กิโลเมตร, ประเทศมาเลเซีย 506 กิโลเมตร
เส้นแนวชายฝั่งทะเล: 3,219 กิโลเมตร
การอ้างสิทธิทางทะเล: ทะเลอาณาเขต: 12 ไมล์ทะเล
เขตเศรษฐกิจพิเศษ: 200 ไมล์ทะเล
ไหล่ทวีป: ความลึก 200 เมตรหรือความลึกของการใช้ประโยชน์
ภูมิอากาศ: เขตร้อน; มีฝนตก, อบอุ่น, มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีเมฆมาก (กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน); แห้ง, มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่เย็น (เดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนาคม); คอคอดกระภาคใต้ร้อนและชื้นตลอดเวลา
ภูมิประเทศ: ที่ราบตอนกลาง; มีที่ราบสูงโคราชทางตะวันออก; มีภูเขาที่อื่น ๆ
ระดับความสุดขั้ว: จุดต่ำสุด: อ่าวไทย 0 เมตร
จุดสูงสุด: ดอยอินทนนท์ 2,576 เมตร
ทรัพยากรธรรมชาติ: ดีบุก, ยาง, แก๊สธรรมชาติ, ทังสเตน, แทนทาลัม, ป่าไม้, ตะกั่ว, ปลา, ยิปซัม, ลิกไนต์, ฟลูออไรต์, ที่ดินทำกิน
การใช้ที่ดิน: ที่ดินทำกิน: 29.36 เปอร์เซ็นต์
ปลูกพืชถาวร: 6.46 เปอร์เซ็นต์
อื่น ๆ: 64.18 เปอร์เซ็นต์ (ค.ศ. 2001)
ที่ดินชลประทาน: 47,490 ตารางกิโลเมตร (ค.ศ. 1998 โดยประมาณ)
ภัยธรรมชาติ: การทรุดตัวของแผ่นดินในเขตกรุงเทพฯอันเนื่องมาจากการลดลงของระดับน้ำใต้ดิน; ภัยแล้ง
สิ่งแวดล้อม - ปัญหาปัจจุบัน: มลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ; มลพิษทางน้ำจากขยะอินทรีย์และโรงงาน; การตัดไม้ทำลายป่า; การพังทลายของดิน; สัตว์ป่าที่ถูกคุกคามโดยการล่าสัตว์ที่ผิดกฎหมาย
สิ่งแวดล้อม - ข้อตกลงระหว่างประเทศ: มีส่วนเกี่ยวข้องกับ: ความหลากหลายทางชีวภาพ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ-พิธีสารเกียวโต, การแปรสภาพเป็นทะเลทราย, สัตว์ใกล้สูญพันธุ์, ของเสียอันตราย, การอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตทางทะเล, การป้องกันชั้นโอโซน, ไม้เขตร้อน 83, ไม้เขตร้อน 94, พื้นที่ชุ่มน้ำ
ลงนาม แต่ไม่ได้ให้สัตยาบัน: กฎหมายทะเล
ภูมิศาสตร์ - หมายเหตุ: ควบคุมเฉพาะเส้นทางบกจากเอเชียไปมาเลเซียและสิงคโปร์
 
ประชาชน ประเทศไทย
ประชากร: 64,865,523 คน
หมายเหตุ: ประมาณการสำหรับประเทศนี้อย่างชัดเจนได้คำนึงถึงผลกระทบของการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากโรคเอดส์; นี่อาจทำให้อายุขัยต่ำลง, อัตราตายและอัตราการตายของทารกสูงขึ้น, ประชากรและอัตราการเติบโตลดลง และมีการเปลี่ยนแปลงในการกระจายตัวของประชากรตามอายุและเพศมากกว่าที่คาดไว้ (กรกฎาคม ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
โครงสร้างอายุ: 0–14 ปี: 24.1 เปอร์เซ็นต์ (ชาย 7,985,724 คน; หญิง 7,631,337 คน)
15–64 ปี: 68.7 เปอร์เซ็นต์ (ชาย 21,998,552 คน; หญิง 22,538,765 คน)
65 ปีขึ้นไป: 7.3 เปอร์เซ็นต์ (ชาย 2,167,421 คน; หญิง 2,543,724 คน) (ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
อายุมัธยฐาน: ทั้งหมด: 30.5 ปี
ชาย: 29.7 ปี
หญิง: 31.2 ปี (ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
อัตราการเติบโตของประชากร: 0.91 เปอร์เซ็นต์ (ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
อัตราการเกิด: เกิด 16.04 คน/ประชากร 1,000 คน (ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
อัตราการเสียชีวิต: เสียชีวิต 6.94 คน/ประชากร 1,000 คน (ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
อัตราการย้ายถิ่นสุทธิ: ผู้ย้ายถิ่น 0 คน/ประชากร 1,000 คน (ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
อัตราส่วนเพศ: ในวันเกิด: ชาย/หญิง 1.05
ต่ำกว่า 15 ปี: ชาย/หญิง 1.05
15–64 ปี: ชาย/หญิง 0.98
65 ปีขึ้นไป: ชาย/หญิง 0.85
ประชากรทั้งหมด: ชาย/หญิง 0.98 (ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
อัตราการเสียชีวิตของทารก: ทั้งหมด: เสียชีวิต 21.14 คน/การเกิดรอด 1,000 คน
หญิง: เสียชีวิต 19.73 คน/การเกิดรอด 1,000 คน (ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
ชาย: เสียชีวิต 22.49 คน/การเกิดรอด 1,000 คน
ค่าอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด: ประชากรทั้งหมด: 71.41 ปี
ชาย: 69.23 ปี
หญิง: 73.71 ปี (ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
อัตราการเจริญพันธุ์รวม: เด็กเกิด/ผู้หญิง 1.89 คน (ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
เอชไอวี/เอดส์ - อัตราความชุกของผู้ใหญ่: 1.5 เปอร์เซ็นต์ (ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
เอชไอวี/เอดส์ - คนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์: 570,000 คน (ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
เอชไอวี/เอดส์ - การเสียชีวิต: 58,000 คน (ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
สัญชาติ: คำนาม: ไทย
คำคุณศัพท์: ไทย
กลุ่มชาติพันธุ์: ไทย 75 เปอร์เซ็นต์, จีน 14 เปอร์เซ็นต์, อื่น ๆ 11 เปอร์เซ็นต์
ศาสนา: พุทธ 95 เปอร์เซ็นต์, มุสลิม 3.8 เปอร์เซ็นต์, คริสต์ 0.5 เปอร์เซ็นต์, ฮินดู 0.1 เปอร์เซ็นต์, อื่น ๆ 0.6 เปอร์เซ็นต์ (ค.ศ. 1991)
ภาษา: ไทย, อังกฤษ (ภาษารองของชนชั้นสูง), ภาษาท้องถิ่น และชาติพันธุ์
การรู้หนังสือ: การนิยาม: อายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถอ่านและเขียนได้
ประชากรทั้งหมด: 92.6 เปอร์เซ็นต์
ชาย: 94.9 เปอร์เซ็นต์
หญิง: 90.5 เปอร์เซ็นต์ (ค.ศ. 2002)
 
การปกครอง ประเทศไทย
ชื่อประเทศ: แบบยาวทั่วไป: ราชอาณาจักรไทย
แบบสั้นทั่วไป: ประเทศไทย
อดีต: สยาม
รูปแบบรัฐบาล: ระบอบรัฐธรรมนูญ
เมืองหลวง: กรุงเทพมหานคร
การแบ่งปกครอง: 76 จังหวัด; อำนาจเจริญ, อ่างทอง, บุรีรัมย์, ฉะเชิงเทรา, ชัยนาท, ชัยภูมิ, จันทบุรี, เชียงใหม่, เชียงราย, ชลบุรี, ชุมพร, กาฬสินธุ์, กำแพงเพชร, กาญจนบุรี, ขอนแก่น, กระบี่, กรุงเทพมหานคร (บางกอก), ลำปาง, ลำพูน, เลย, ลพบุรี, แม่ฮ่องสอน, มหาสารคาม, มุกดาหาร, นครนายก, นครปฐม, นครพนม, นครราชสีมา, นครสวรรค์, นครศรีธรรมราช, น่าน, นราธิวาส, หนองบัวลำภู, หนองคาย, นนทบุรี, ปทุมธานี, ปัตตานี, พังงา, พัทลุง, พะเยา, เพชรบูรณ์, เพชรบุรี, พิจิตร, พิษณุโลก, พระนครศรีอยุธยา, แพร่, ภูเก็ต, ปราจีนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ระนอง, ราชบุรี, ระยอง, ร้อยเอ็ด, สระแก้ว, สกลนคร, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สตูล, สิงห์บุรี, ศรีสะเกษ, สงขลา, สุโขทัย, สุพรรณบุรี, สุราษฎร์ธานี, สุรินทร์, ตาก, ตรัง, ตราด, อุบลราชธานี, อุดรธานี, อุทัยธานี, อุตรดิตถ์, ยะลา, ยโสธร
เอกราช: ค.ศ. 1238 (วันที่ก่อตั้งแบบเดิม; ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้น)
วันหยุดประจำชาติ: วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, 5 ธันวาคม (ค.ศ. 1927)
รัฐธรรมนูญ: รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ลงพระปรมาภิไธยโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1997
ระบบกฎหมาย: ขึ้นอยู่กับระบบกฎหมายแพ่ง ร่วมกับอิทธิพลของระบบกฎหมายคอมมอนลอว์; ไม่ยอมรับข้อบังคับอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
สิทธิในการออกเสียง: อายุ 18 ปี; ทั่วไปและภาคบังคับ
อำนาจบริหาร: ประมุขแห่งรัฐ: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 1946)
หมายเหตุ: นอกจากนี้ยังมีคณะองคมนตรี
หัวหน้ารัฐบาล: นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร (ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2001) และรองนายกรัฐมนตรี จาตุรนต์ ฉายแสง, พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ (เกษียณ), ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, วิษณุ เครืองาม (ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2003); สุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2004); สมศักดิ์ เทพสุทิน,พินิจ จารุสมบัติ (ตั้งแต่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 2004)
คณะรัฐมนตรี: คณะรัฐมนตรี
การเลือกตั้ง: ไม่มี; พระมหากษัตริย์สืบทอดราชสมบัติ; นายกรัฐมนตรีได้รับการกำหนดจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร; หลังจากการเลือกตั้งระดับประเทศของสภาผู้แทนราษฎร, ผู้นำของพรรคที่สามารถจัดระเบียบรัฐบาลผสมส่วนใหญ่มักจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยพระมหากษัตริย์
ฝ่ายนิติบัญญัติ: รัฐสภาประกอบไปด้วยวุฒิสภา (200 ที่นั่ง; สมาชิกที่ได้รับเลือกโดยการโหวตของประชาชนจะทำหน้าที่วาระหกปี) และสภาผู้แทนราษฎร (500 ที่นั่ง; สมาชิกที่ได้รับเลือกโดยการโหวตของประชาชนจะทำหน้าที่วาระสี่ปี)
การเลือกตั้ง: วุฒิสภา - จัดขึ้นครั้งล่าสุดวันที่ 4 มีนาคม, 29 เมษายน, 4 มิถุนายน, 9 กรกฎาคม และ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2000 (ครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2006); สภาผู้แทนราษฎร - จัดขึ้นครั้งล่าสุดวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2001 (ครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005)
ผลการเลือกตั้ง: วุฒิสภา - เปอร์เซ็นต์ของการโหวตโดยพรรค - ไม่ปรากฏเปอร์เซ็นต์; ที่นั่งตามพรรค - ไม่ปรากฏ; สภาผู้แทนราษฎร - เปอร์เซ็นต์ของการโหวตโดยพรรค - ไม่ปรากฏเปอร์เซ็นต์; ที่นั่งตามพรรค - พรรคไทยรักไทย 248 ที่นั่ง, พรรคประชาธิปัตย์ 128 ที่นั่ง, พรรคชาติไทย 41 ที่นั่ง, พรรคชาติพัฒนา 29 ที่นั่ง, อื่น ๆ 54 ที่นั่ง
อำนาจตุลาการ: ศาลฎีกา (ผู้พิพากษาที่ได้รับการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์)
พรรคการเมืองและผู้นำ: พรรคประชาธิปัตย์ หรือ ปชป. [บัญญัติ บรรทัดฐาน]; พรรคมหาชน หรือ พมช. [เอนก เหล่าธรรมทัศน์]; พรรคชาติไทย หรือ พชท. [บรรหาร ศิลปอาชา]; พรรคไทยรักไทย หรือ ทรท. [ทักษิณ ชินวัตร]
กลุ่มแรงกดดันทางการเมืองและผู้นำ: ไม่ปรากฏ
การมีส่วนร่วมขององค์การระหว่างประเทศ: เอเปก, เออาร์เอฟ, เอดีบี, อาเซียน, บีไอเอส, ซีพี, เอฟเอโอ, จี-77, ไอเออีเอ, ไอบีอาร์ดี, ไอซีเอโอ, ไอซีซี, ไอซีซีที (ผู้ลงนาม), ไอซีเอฟทียู, กาชาด, ไอดีเอ, ไอเอฟเอดี, ไอเอฟซี, ไอเอฟอาร์ซีเอส, ไอเอชโอ, ไอแอลโอ, ไอเอ็มเอฟ, ไอเอ็มโอ, อินเตอร์โปล, ไอโอซี, ไอโอเอ็ม, ไอเอสโอ, ไอทียู, เอ็มไอจีเอ, นาม, โอเอเอส (ผู้สังเกตการณ์), โอไอซี (ผู้สังเกตการณ์), โอพีซีดับเบิลยู, โอเอสซีอี (ผู้ร่วมมือ), พีซีเอ, ยูเอ็น, ยูเอ็นเอเอ็มเอสไอแอล, อังค์ถัด, ยูเนสโก, ยูเอ็นเอชซีอาร์, ยูนิโด, ยูพียู, ดับเบิลยูซีแอล, ดับเบิลยูซีโอ, ดับเบิลยูเอฟทียู, ดับเบิลยูเอชโอ, ดับบลิวไอพีโอ, ดับเบิลยูเอ็มโอ, ดับเบิลยูทีโอโอ, ดับเบิลยูทีโอ
ตัวแทนทางการทูตในสหรัฐ: หัวหน้าคณะผู้แทน: กษิต ภิรมย์
สถานกงสุลใหญ่: ชิคาโก, ลอสแอนเจลิส และนิวยอร์ก
แฟกซ์: [1] (202) 944-3611
โทรศัพท์: [1] (202) 944-3600
สำนักงานสถานทูต: 1024 ถนนวิสคอนซิน ตะวันตกเฉียงเหนือ ห้องชุด 401 วอชิงตัน ดี.ซี. 20007-3681
ตัวแทนทางการทูตจากสหรัฐ: หัวหน้าคณะผู้แทน: เอกอัครราชทูต ราล์ฟ แอล. บอยซ์
สถานเอกอัครราชทูต: 120/22 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่ทางไปรษณีย์: เอพีโอ เอพี 96546
โทรศัพท์: [66] (2) 205-4000
แฟกซ์: [66] (2) 254-2990, 205-4131
สถานกงสุลใหญ่: จังหวัดเชียงใหม่
คำอธิบายธง: ห้าแถบแนวนอนสีแดง (ด้านบน), ขาว, น้ำเงิน (ความกว้างสองเท่า), ขาว และแดง
 
เศรษฐกิจ ประเทศไทย
เศรษฐกิจ - ภาพรวม: ประเทศไทยมีเศรษฐกิจแบบองค์กรอิสระและยินดีต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญต่อการส่งออกสิ่งทอและรองเท้า, ผลิตภัณฑ์ประมง, ข้าว, ยาง, เครื่องประดับ, รถยนต์, คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเทศไทยได้ฟื้นตัวจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียระหว่าง ค.ศ. 1997–98 และเป็นหนึ่งในผู้ปฏิบัติงานที่ดีที่สุดของเอเชียตะวันออกใน ค.ศ. 2002 การบริโภคและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการเติบโตของการส่งออกที่แข็งแกร่งส่งผลให้การเติบโตของจีดีพีเพิ่มขึ้นเป็น 6.3 เปอร์เซ็นต์ในปี ค.ศ. 2003 แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะซบเซา รัฐบาลที่ได้รับความนิยมอย่างสูงได้ผลักดันนโยบายการขยายตัว รวมถึงการสนับสนุนที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจหมู่บ้าน
จีดีพี: ภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ - 477.5 พันล้านดอลลาร์ (ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
จีดีพี - อัตราการเติบโตที่แท้จริง: 6.7 เปอร์เซ็นต์ (ตั้งแต่ ค.ศ. 2003)
จีดีพี - ต่อหัว: ภาวะเสมอภาคของอำนาจซื้อ - 7,400 ดอลลาร์ (ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
จีดีพี - องค์ประกอบโดยภาค: การเกษตร: 9.8 เปอร์เซ็นต์
อุตสาหกรรม: 44 เปอร์เซ็นต์
บริการ: 46.3 เปอร์เซ็นต์ (ค.ศ. 2003)
การลงทุน (ขั้นต้น): 25.5 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (ค.ศ. 2003)
ประชากรที่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจน: 10.4 เปอร์เซ็นต์ (ค.ศ. 2002 โดยประมาณ)
รายได้หรือการบริโภคของครัวเรือนแบ่งตามเปอร์เซ็นต์: 10 เปอร์เซ็นต์ล่างสุด: 2.8 เปอร์เซ็นต์
10 เปอร์เซ็นต์บนสุด: 32.4 เปอร์เซ็นต์ (ค.ศ. 1998)
การกระจายรายได้ของครอบครัว - ดัชนีจีนี: 41.4 (ค.ศ. 1998)
อัตราเงินเฟ้อ (ดัชนีราคาผู้บริโภค): 1.8 เปอร์เซ็นต์ (ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
กำลังแรงงาน: 34.9 ล้านคน (ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
กำลังแรงงาน - แบ่งตามอาชีพ: เกษตรกรรม 49 เปอร์เซ็นต์, อุตสาหกรรม 14 เปอร์เซ็นต์, บริการ 37 เปอร์เซ็นต์ (ตั้งแต่ ค.ศ. 2000)
อัตราการว่างงาน: 2.2 เปอร์เซ็นต์ (ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
งบประมาณแผ่นดิน: รายได้แผ่นดิน: 24.41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายจ่ายของรัฐ: 24.01 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ, รวมถึงรายจ่ายการลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
หนี้สาธารณะ: 46.6 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (ค.ศ. 2003)
เกษตรกรรม - ผลิตภัณฑ์: ข้าว, มันสำปะหลัง (แป้งมันสำปะหลัง), ยาง, ข้าวโพด, อ้อย, มะพร้าว, ถั่วเหลือง
อุตสาหกรรม: การท่องเที่ยว, สิ่งทอและเสื้อผ้า, การแปรรูปทางการเกษตร, เครื่องดื่ม, ยาสูบ, ปูนซีเมนต์, การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเบาเช่นเครื่องประดับ, เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ, คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วน, แผงวงจรรวม, เฟอร์นิเจอร์, พลาสติก, ผู้ผลิตทังสเตนรายใหญ่อันดับสองของโลก และผู้ผลิตดีบุกรายใหญ่อันดับสามของโลก
อัตราการเติบโตของการผลิตภาคอุตสาหกรรม: 12.3 เปอร์เซ็นต์ (ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
ไฟฟ้า - การผลิต: 97.6 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (ค.ศ. 2001)
ไฟฟ้า - การใช้: 90.91 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (ค.ศ. 2001)
ไฟฟ้า - การส่งออก: 200 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (ค.ศ. 2001)
ไฟฟ้า - การนำเข้า: 350 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (ค.ศ. 2001)
น้ำมัน - การผลิต: 173,800 บาร์เรล/วัน (ค.ศ. 2001 โดยประมาณ)
น้ำมัน - การใช้: 785,000 บาร์เรล/วัน (ค.ศ. 2001 โดยประมาณ)
น้ำมัน - การส่งออก: ไม่มีคำตอบ (ค.ศ. 2001)
น้ำมัน - การนำเข้า: ไม่มีคำตอบ (ค.ศ. 2001)
น้ำมัน - ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว: 600 ล้านบาร์เรล (1 มกราคม ค.ศ. 2003)
แก๊สธรรมชาติ - การผลิต: 18.73 พันล้านลูกบาศก์เมตร (ค.ศ. 2001 โดยประมาณ)
แก๊สธรรมชาติ - การใช้: 23.93 พันล้านลูกบาศก์เมตร (ค.ศ. 2001 โดยประมาณ)
แก๊สธรรมชาติ - การส่งออก: 0 พันล้านลูกบาศก์เมตร (ค.ศ. 2001 โดยประมาณ)
แก๊สธรรมชาติ - การนำเข้า: 5.2 พันล้านลูกบาศก์เมตร (ค.ศ. 2001 โดยประมาณ)
แก๊สธรรมชาติ - ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว: 368.2 พันล้านลูกบาศก์เมตร (1 มกราคม ค.ศ. 2003)
ดุลบัญชีเดินสะพัด: 9.44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ. 2003)
การส่งออก: ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอง 75.99 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
การส่งออก - สินค้าโภคภัณฑ์: คอมพิวเตอร์, ชิ้นส่วนเครื่องจักรสำนักงาน, ทรานซิสเตอร์, ยาง, ยานพาหนะ (รถยนต์และรถบรรทุก), พลาสติก, อาหารทะเล (ค.ศ. 2002)
การส่งออก - หุ้นส่วน: สหรัฐ 17 เปอร์เซ็นต์, ญี่ปุ่น 14.2 เปอร์เซ็นต์, สิงคโปร์ 7.3 เปอร์เซ็นต์, จีน 7.1 เปอร์เซ็นต์, ฮ่ององ 5.4 เปอร์เซ็นต์, มาเลเซีย 4.8 เปอร์เซ็นต์ (ค.ศ. 2003)
การนำเข้า: ผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เอง 65.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
การนำเข้า - สินค้าโภคภัณฑ์: สินค้าประเภททุน, สินค้าช่วงกลางและวัตถุดิบ, สินค้าอุปโภคบริโภค, เชื้อเพลิง (ค.ศ. 2000)
การนำเข้า - หุ้นส่วน: ญี่ปุ่น 24.1 เปอร์เซ็นต์, สหรัฐ 9.5 เปอร์เซ็นต์, จีน 8 เปอร์เซ็นต์, มาเลเซีย 6 เปอร์เซ็นต์, สิงคโปร์ 4.3 เปอร์เซ็นต์, ไต้หวัน 4.2 เปอร์เซ็นต์ (ค.ศ. 2003)
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและทองคำ: 42.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ. 2003)
หนี้สิน - นอกประเทศ: 53.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ - ผู้รับประโยชน์: 131.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค.ศ. 1998 โดยประมาณ)
สกุลเงิน: บาท (THB)
รหัสสกุลเงิน: THB
อัตราแลกเปลี่ยน: บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ - 41.4846 (ค.ศ. 2003), 42.9601 (ค.ศ. 2002), 44.4319 (ค.ศ. 2001), 40.1118 (ค.ศ. 2000), 37.8137 (ค.ศ. 1999)
ปีงบประมาณ: 1 ตุลาคม – 30 กันยายน
 
การติดต่อสื่อสาร ประเทศไทย
โทรศัพท์ - สายหลักที่ใช้งานอยู่: 6.6 ล้านสาย (ค.ศ. 2003)
โทรศัพท์ - โทรศัพท์มือถือ: 16.117 ล้านสาย (ค.ศ. 2002)
ระบบโทรศัพท์: การประเมินทั่วไป: บริการประชาชนทั่วไปอย่างเพียงพอ แต่การลงทุนในการอัปเกรดเทคโนโลยีลดลงจากภาวะถดถอย; บริการจำนวนมากสำหรับกิจกรรมของรัฐจัดทำโดยสายเคเบิลหลายช่องและเครือข่ายรีเลย์วิทยุไมโครเวฟ
ในประเทศ: รีเลย์วิทยุไมโครเวฟและสายเคเบิลหลายช่อง; การพัฒนาระบบดาวเทียมภายในประเทศ
ระหว่างประเทศ: รหัสประเทศ - 66; สถานีดาวเทียมโลก - 2 อินเทลแซต (มหาสมุทรอินเดีย 1 แห่ง และมหาสมุทรแปซิฟิก 1 แห่ง)
สถานีวิทยุกระจายเสียง: เอเอ็ม 204 สถานี, เอฟเอ็ม 334 สถานี, คลื่นสั้น 6 สถานี (ค.ศ. 1999)
วิทยุ: 13.96 ล้านเครื่อง (ค.ศ. 1997)
สถานีวิทยุโทรทัศน์: 5 สถานี (ทั้งหมดในกรุงเทพ; บวก 131 เครื่องทวนสัญญาณ) (ค.ศ. 1997)
โทรทัศน์: 15.19 ล้านเครื่อง (ค.ศ. 1997)
รหัสประเทศอินเทอร์เน็ต: .th
แม่ข่ายอินเทอร์เน็ต: 103,700 แม่ข่าย (ค.ศ. 2003)
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต: 15 ราย (ค.ศ. 2000)
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต: 6,031,300 คน (ค.ศ. 2003)
 
การขนส่ง ประเทศไทย
ทางรถไฟ: ทั้งหมด: 4,071 กม.
ขนาดของทางรถไฟ: 4,071 กม. ช่วงกว้างรางรถไฟ 1.000 ม. (ค.ศ. 2003)
ทางหลวง: ทั้งหมด: 64,600 กม.
ถนนราดยาง: 62,985 กม.
ถนนไม่ได้ลาดยาง: 1,615 กม. (ค.ศ. 1999 โดยประมาณ)
ทางน้ำ: 4,000 กม.
หมายเหตุ: 3,701 กม. เดินเรือได้ด้วยเรือที่มีลมสูงถึง 0.9 ม. (ค.ศ. 2003)
ท่อลำเลียงน้ำมัน: แก๊ส 3,112 กม.; ผลิตภัณฑ์กลั่น 265 กม. (ค.ศ. 2004)
ท่าเรือและท่า: กรุงเทพ, แหลมฉบัง, ปัตตานี, ภูเก็ต, สัตหีบ, ศรีราชา, สงขลา
เรือเดินสมุทรสำหรับค้าขาย: ทั้งหมด: 339 ลำ (จีอาร์ที 1,000 หน่วยหรือมากกว่า) จีอาร์ที 2,038,597 หน่วย/3,104,712 น้ำหนักรวมของสินค้า
ต่างชาติเป็นเจ้าของ: อียิปต์ 1 ลำ, เยอรมนี 3 ลำ, อินโดนีเซีย 1 ลำ, ญี่ปุ่น 4 ลำ, นอร์เวย์ 38 ลำ, ปานามา 2 ลำ, สิงคโปร์ 3 ลำ
จดทะเบียนในประเทศอื่น ๆ: 43 ลำ (ข้อมูลรับรอง ค.ศ. 2004)
ตามประเภท: เรือขนาดใหญ่ 40 ลำ, เรือขนส่งสินค้า 135, เรือบรรทุกสารเคมี 5 ลำ, เรือบรรทุกจำนวนมากรวมกัน 2 ลำ, เรือบรรทุกแร่/น้ำมันรวมกัน 1 ลำ, เรือคอนเทนเนอร์ 19 ลำ, เรือบรรทุกแก๊สเหลว 22 ลำ, เรือบรรทุกขนาดใหญ่อเนกประสงค์ 2 ลำ, เรือโดยสาร 1 ลำ, เรือบรรทุกปิโตรเลียม 79 ลำ, เรือบรรทุกสินค้าแช่เย็น 22 ลำ, เรือขนส่งยานพาหนะ 2 ลำ, เรือระยะสั้น/โดยสาร 2 ลำ, เรือบรรทุกน้ำมันเฉพาะ 6 ลำ, เรือบรรทุกพาหนะ 1 ลำ
ท่าอากาศยาน: 109 แห่ง (ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
ท่าอากาศยาน - ร่วมกับรันเวย์ลาด: ทั้งหมด: 65 แห่ง
มากกว่า 3,047 เมตร: 7 แห่ง
2,438 ถึง 3,047 เมตร: 10 แห่ง
914 ถึง 1,523 เมตร: 19 แห่ง
ต่ำกว่า 914 เมตร: 6 แห่ง (ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
1,524 ถึง 2,437 เมตร: 23 แห่ง
ท่าอากาศยาน - ร่วมกับรันเวย์ที่ไม่ได้ปู: ทั้งหมด: 44 แห่ง
1,524 ถึง 2,437 เมตร: 1 แห่ง
914 ถึง 1,523 เมตร: 15 แห่ง
ต่ำกว่า 914 เมตร: 28 แห่ง (ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
สนามบินเฮลิคอปเตอร์: 3 แห่ง (ค.ศ. 2003 โดยประมาณ)
 
ทหาร ประเทศไทย
แขนงทหาร: กองทัพบกไทย, กองทัพเรือไทย (รวมถึงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน), กองทัพอากาศไทย
กำลังทหาร - อายุทางทหารและภาระผูกพัน: อายุ 21 ปีในการเกณฑ์ทหารเกณฑ์; เพศชายมีการลงทะเบียนที่อายุ 18 ปี; เกณฑ์การเกณฑ์ทหาร - 2 ปี; อายุ 18 ปีขึ้นไปสำหรับการรับราชการทหารโดยสมัครใจ (ค.ศ. 2004)
กำลังทหาร - ความพร้อมใช้งาน: อายุเพศชาย 15-49 ปี: 17,944,151 นาย (ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
กำลังทหาร - เหมาะสำหรับการรับราชการทหาร: อายุเพศชาย 15-49 ปี: 10,735,354 นาย (ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
กำลังทหาร - ถึงอายุทหารเป็นประจำทุกปี: เพศชาย: 531,511 นาย (ค.ศ. 2004 โดยประมาณ)
ค่าใช้จ่ายทางทหาร - ตัวเลขดอลลาร์: 1.775 พันล้านพันล้าน (ปีงบดุล00)
ค่าใช้จ่ายทางทหาร - ร้อยละของจีดีพี: 1.8 เปอร์เซ็นต์ (ค.ศ. 2003)
หน้านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2003นี่เป็นภาพรวมของซีไอเอเวิลด์แฟกต์บุ๊กซึ่งมีอยู่เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 2005