งานแปล:ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับพระยากัลยาณไมตรี/เค้าโครงร่างเบื้องต้น

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Outline of Preliminary Draft
เค้าโครงร่างเบื้องต้น
Article I.

The Supreme Power throughout the Kingdom shall be vested in His Majesty the King.

มาตรา 1

อำนาจสูงสุดทั่วราชอาณาจักร ให้เป็นของสมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน

Article II.

The King shall appoint a Premier who shall be responsible to the King for the entire executive work of the Government. He may be dismissed by the King at any time.

มาตรา 2

ให้พระเจ้าแผ่นดินทรงแต่งตั้งมหาเสนาบดี[1] คนหนึ่ง ซึ่งจะรับผิดชอบต่อพระเจ้าแผ่นดินในงานบริหารทั้งปวงของรัฐบาล พระเจ้าแผ่นดินจะทรงถอดถอนผู้นั้นเมื่อใดก็ได้

Article III.

The Premier shall appoint and may remove on his own responsibility the Ministers of State at the heads of the various Government Ministries. He shall be responsible to the King for the entire work of each Ministry. He shall also be charged with the duty of carrying out the general Policies of the Government as directed by the King and of co-ordinating for this purpose the work of the Separate Ministries.

มาตรา 3

ให้มหาเสนาบดีแต่งตั้งเสนาบดีแห่งรัฐเป็น[2] เจ้ากระทรวงทั้งหลายในรัฐบาล และจะถอดถอนบุคคลเหล่านั้นก็ได้ภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง ให้มหาเสนาบดีรับผิดชอบต่อพระเจ้าแผ่นดินในงานทั้งหมดของกระทรวงแต่ละแห่ง ทั้งให้มีหน้าที่ที่จะดำเนินนโยบายทั่วไปของรัฐบาลตามที่พระเจ้าแผ่นดินทรงบังคับบัญชา และที่จะประสานงานของกระทรวงต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

Article IV.

Each Government Minister shall be responsible directly to the Premier for the work of his own Ministry. He shall assist in carrying out the general policies directed by the Premier.

มาตรา 4

ให้เสนาบดีแต่ละคนในรัฐบาลรับผิดชอบโดยตรงต่อมหาเสนาบดีในงานของกระทรวงตน ให้เสนาบดีเป็นผู้ช่วยดำเนินนโยบายทั่วไปตามที่มหาเสนาบดีบังคับบัญชา

Article V.

The Cabinet shall be called together and presided over by the Premier, and shall be composed of all the Ministers of state. It may discuss matters of common interest, but the responsibility for all decisions shall rest with the Premier.

มาตรา 5

คณะเสนาบดีนั้น ให้มหาเสนาบดีเรียกประชุมและเป็นประธาน และให้ประกอบด้วยเสนาบดีแห่งรัฐทุกคน คณะเสนาบดีจะอภิปรายกิจการที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมก็ได้ แต่ความรับผิดชอบในการตัดสินใจทั้งปวงนั้นให้อยู่ที่มหาเสนาบดี

Article VI.

The Premier will refer to the King for decision all questions of large general policy. In all matters he shall be subject to the direct control by the King.

มาตรา 6

มหาเสนาบดีจะได้ทูลเสนอปัญหาทั้งปวงในนโยบายทั่วไประดับใหญ่ต่อพระเจ้าแผ่นดินเพื่อทรงวินิจฉัย ให้มหาเสนาบดีอยู่ภายใต้ความควบคุมโดยตรงของพระเจ้าแผ่นดินในกิจการทั้งปวง

Article VII.

The King shall appoint a Supreme Council of five members. The Premier shall be a member ex officio, but no other Cabinet officer shall be a member. The Supreme Council shall exercise no executive power whatsoever. Its function shall consist solely in giving to the King when called upon to do so advice on questions of general policy or on questions other than the detailed executive work of the Government. It shall have no power to advise as to appointments nor as to details of administration. It shall however have the power to interpolate the Premier or any Cabinet officer.

มาตรา 7

ให้พระเจ้าแผ่นดินทรงแต่งตั้งอภิมนตรีสภา[3] ซึ่งมีสมาชิกห้าคน ให้มหาเสนาบดีเป็นสมาชิกโดยตำแหน่ง แต่มิให้เจ้าหน้าที่คนอื่นใดในคณะเสนาบดีเป็นสมาชิก มิให้อภิมนตรีสภาใช้อำนาจบริหารไม่ว่าจะเป็นประการใด กิจหน้าที่ของอภิมนตรีสภานั้นให้มีแต่การถวายคำแนะนำต่อพระเจ้าแผ่นดินในปัญหาทางนโยบายทั่วไปหรือในปัญหาอื่นนอกจากงานบริหารของรัฐบาลในเชิงรายละเอียดเมื่อได้รับเรียกให้ดำเนินการเช่นนั้น มิให้อภิมนตรีสภามีอำนาจแนะนำเกี่ยวกับการแต่งตั้งหรือเกี่ยวกับรายละเอียดในการบริหาร ทว่า ให้อภิมนตรีสภามีอำนาจตั้งกระทู้ถาม[4] มหาเสนาบดีหรือเจ้าหน้าที่คนใด ๆ ในคณะเสนาบดี

Article VIII.

The King shall appoint and may remove at any time the members of the Privy Council.

มาตรา 8

ให้พระเจ้าแผ่นดินทรงแต่งตั้งสมาชิกคณะองคมนตรี และจะทรงถอดถอนผู้นั้นเมื่อใดก็ได้

Article IX.

Within three days of ascending the throne the heir apparent shall be provisionally chosen by the King with the advice and consent of the Privy Council. The choice shall be limited to sons of a King and a Queen or those of Royal Blood, but shall not be otherwise limited either by rank or seniority. The choice of heir apparent shall not be irrevocable, but shall be freshly made by the King with the advice and consent of the Privy Council at the end of each five year period thereafter. (Note: Or perhaps a period longer than five years may be desired). Should the King die before any choice has been made, the heir apparent shall be chosen immediately after the King's death by the Privy Council. In all cases three quarters of the members of the Privy Council then within the Kingdom shall be necessary to elect.

มาตรา 9

ภายในสามวันนับแต่ขึ้นทรงราชย์ ให้พระเจ้าแผ่นดินทรงเลือกรัชทายาทเป็นการชั่วคราวตามคำแนะนำและยินยอมของคณะองคมนตรี การเลือกนี้ให้จำกัดอยู่ที่พระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดิน[5] กับพระมเหสี หรือบรรดาผู้มีสายพระโลหิต แต่จะจำกัดด้วยประการอื่นใดมิได้ ไม่ว่าด้วยชั้นยศหรือความอาวุโส การเลือกรัชทายาทนั้นมิให้เป็นเรื่องที่เพิกถอนมิได้ แต่ให้พระเจ้าแผ่นดินทรงกระทำใหม่ตามคำแนะนำและยินยอมของคณะองคมนตรีทุก ๆ สิ้นระยะเวลาห้าปีนับจากนั้น (หมายเหตุ หรือบางทีอาจจะประสงค์ระยะเวลาที่นานกว่าห้าปีก็ได้) ถ้าพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตก่อนจะได้ทรงเลือกผู้ใด ก็ให้คณะองคมนตรีเลือกรัชทายาททันทีที่พระเจ้าแผ่นดินสวรรคต การเลือกตั้งจะต้องใช้เสียงสามในสี่ของสมาชิกคณะองคมนตรีซึ่งมีตัวอยู่ในราชอาณาจักร ณ เวลานั้น ๆ ในทุกกรณี

Article X.

The judicial power, subject to the supreme power of the King, shall be vested in the Supreme or Dika Court and in such inferior Courts as the King may from time to time create.

มาตรา 10

ภายใต้บังคับแห่งพระราชอำนาจสูงสุดของพระเจ้าแผ่นดิน อำนาจตุลาการนั้น ให้เป็นของศาลสูงสุดหรือศาลฎีกา และของศาลชั้นรองที่พระเจ้าแผ่นดินจะได้ทรงจัดตั้งขึ้นเป็นระยะ ๆ

Article XI.

The Supreme legislative power shall rest in the King.

มาตรา 11

อำนาจสูงสุดในทางนิติบัญญัตินั้น ให้อยู่ที่พระเจ้าแผ่นดิน

Article XII.

Changes in this fundamental law may be made only by the King with the advice and consent of three quarters of the member of the Privy council.

มาตรา 12

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายพื้นฐานนี้ จะกระทำได้ก็แต่โดยพระเจ้าแผ่นดินตามคำแนะนำและยินยอมของสมาชิกสามในสี่ของคณะองคมนตรี

เชิงอรรถของวิกิซอร์ซ[แก้ไข]

  1. ต้นฉบับใช้ทั้ง "prime minister" และ "premier" ในคำแปลนี้จึงใช้ "อัครมหาเสนาบดี" กับ "prime minister" และ "มหาเสนาบดี" กับ "premier" เพื่อแสดงความแตกต่างทางถ้อยคำเท่านั้น
  2. ต้นฉบับว่า "at" (ที่, ณ ฯลฯ) แต่คงเป็นการเขียนหรือพิมพ์คำว่า "as" (เป็น) ผิด ในที่นี้จึงแปลตามความหมายของ "as"
  3. ชื่อเต็ม คือ "อภิรัฐมนตรีสภา" ภาษาอังกฤษใช้ว่า "Supreme Council of State" ดูเพิ่มเติมที่ สถานีย่อย:อภิรัฐมนตรีสภา
  4. "interpolate" แปลว่า แทรก, สอดแทรก ฯลฯ ซึ่งฟังดูไม่เข้าที อาจเป็นการเขียนหรือพิมพ์ "interpellate" (ซักถาม, ตั้งกระทู้ถาม ฯลฯ) หรือ "interrogate" (ซักถาม, ไต่ถาม, สอบถาม ฯลฯ) ผิด ในที่นี้แปลตามความหมายของ "interpellate"
  5. โปรดสังเกตว่า ต้นฉบับใช้ "a King" ซึ่งหมายความว่า จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดก็ได้ ไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงเลือกรัชทายาทหรือผู้ทรงราชย์อยู่ในขณะนั้น

บรรณานุกรม[แก้ไข]