จดหมายของ พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา ถึงพระยามโนปกรณ์นิติธาดา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ปารุสกวัน แผนกทหาร
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
กราบเรียน พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรี

ด้วยคณะทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน ได้พิจารณาลงมติเห็นพร้อมกันเป็นเอกฉันท์ว่า จำเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินสยามโดยการกระทำของคณะราษฎรเป็นต้นมาจนบัดนี้ก็จวนเจียนจะรอบปีอยู่แล้ว คณะรัฐมนตรีซึ่งมีใต้เท้าเป็นนายกฯ มาจนได้บริหารราชการแผ่นดินไปมากมาย มีกิจการหลายอย่างซึ่งดำเนินไปโดยชอบด้วยทำนองคลองธรรมและก่อให้เกิดคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองสมดังความมุ่งหมายของผู้ที่สละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อใคร่เห็นความเจริญของประเทศอยู่บ้าง แต่ก็มีกิจการอื่นอีกมากมายซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินไปอันก่อให้เกิดความไม่พึงประสงค์ของบุคคลทั่วไป และของทหารบก ทหารเรือ ถ้าได้พิจารณาโดยถ่องแท้แล้ว เห็นว่า การบริหารราชการแผ่นดินเท่าที่คณะรัฐมนตรีได้ปฏิบัติการมานั้นก็มีแต่จะทำให้ประเทศและชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราดำเนินไปสู่ความหายนะเป็นเที่ยงแท้

ฉะนั้น เพื่อเห็นแก่อิสรภาพ ความสงบเรียบร้อย ของบ้านเมือง คณะทหารบก ทหารเรือ และพลเรือ จึงใคร่ให้ใต้เท้าพร้อมทั้งคณะสละตำแหน่งที่ประจำอยู่ในบัดนี้เสีย และขอให้ใต้เท้า ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเปิดสภาผู้แทนราษฎรและเลือกตั้งคณะรัฐมนตรีต่อไป ถ้าหากการนี้ขัดข้องไม่สามารถดำเนินไปโดยทันทีดังที่กราบเรียน คณะทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน จะได้เชิญกระผม นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา มาเป็นผู้รักษาพระนครบริหารราชการแผ่นดินสืบไป

  • ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
  • พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • "จดหมายของ พ.อ. พระยาพหลพลพยุหเสนา ถึงพระยามโนปกรณ์นิติธาดา". (2526). ใน กนก วงศ์ตระหง่าน, และ ชัยอนันต์ สมุทวณิช, ภาษากับการเมือง (น. 297–298). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย.