จดหมายบันทึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

จดหมายบันทึก
ระหว่าง   กับ  
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ตำแหน่ง เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก[a]
ที่   ชื่อหน่วยงาน กรมสรรพาวุธทหารบก
ความเห็นหรือข้อคำถาม คำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ผู้รับตรวจ
  จากการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เฉพาะรายการสั่งจ่ายเช็คในนามบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓ มกราคม ๒๕๖๓) ของกรมสรรพาวุธทหารบก พบว่า มีเงินขาดบัญชีรวมจำนวนเงิน ๑๖,๗๔๐,๙๕๗.๘๖ บาท ประกอบด้วย

  ๑. บัญชีเงินงบประมาณ จำนวน ๑๐๔ รายการ จำนวนเงิน ๑๐,๔๓๓,๑๐๖.๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๑)

  ๑.๑ เบิกจ่ายเท็จ จำนวน ๙๙ รายการ จำนวนเงิน ๑๐,๑๔๕,๓๒๒.๐๐ บาท

  ๑.๒ เบิกจ่ายโดยไม่ได้จ่ายให้ผู้มีสิทธิ จำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๒๘๗,๗๘๔.๐๐ บาท

  ๒. บัญชีเงินนอกงบประมาณ

  ๒.๑ มีการโอนเงินจากกรมสรรพาวุธทหารบก (เงินบำรุง) เลขที่บัญชี ๐๔๑-๑-๐๗๐๗๙-๐ ซึ่งเป็นบัญชีเงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๑ ไปเข้าบัญชีกรมสรรพาวุธทหารบก (เงินงบประมาณ) เลขที่บัญชี ๐๔๑-๑-๐๗๑๒๕-๑ จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๕,๘๙๖,๗๑๑.๘๖ บาท โดยไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการโอนเงิน โอนเพื่อวัตถุประสงค์ใด (เอกสารแนบ ๒)

  ๒.๒ มีการเบิกจ่ายเท็จ จำนวน ๔ รายการ จำนวน ๔๑๑,๑๔๐.๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๓)

  จึงเรียนมาเพื่อขอให้ยืนยันและรับรองรายการดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่ถือตามเอกสารหลักฐานที่มิให้ตรวจสอบ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป


 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เชิงอรรถวิกิซอร์ซ[แก้ไข]

  1. เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกในปี 2563 ชื่อ พลโท ศรชัย กาญจนสูตร

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. (2563, 13 กุมภาพันธ์). จดหมายบันทึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ ... ระหว่าง ... เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กับ ... เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563.

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (1) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"