จดหมายโต้ตอบระหว่างหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจกับจอมพล แปลก พิบูลสงคราม

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
24 กรกฎาคม 2491

กราบเรียน ใต้เท้าที่เคารพอย่างสูง

เมื่อราว 6 ปีมาแล้ว ในพ.ศ. 2486 ใต้เท้าได้ให้กำเนิดแก่เด็กน้อยคนหนึ่ง ซึ่งมีชื่อว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อนั้นมาไม่ช้า ใต้เท้าก็จากเด็กนั้นไป ปล่อยให้อ่อนแอและหิวโหยอยู่ตามลำพัง

บัดนี้ใต้เท้าได้กลับมาแล้ว ฉะนั้น ผมในฐานะเป็นพี่เลี้ยงของเด็ฏนั้น จึงใคร่จะขอเรียนให้ใต้เท้าทราบเป็นส่วนตัวถึงสภาพอันน่าสงสารของเด็ก ดังที่กล่าวไว้ข้างบน และใคร่จะเรียนขออาหารและขอความรักเมตตากรถณาจากใต้เท้าผู้ให้กำเนิด เพื่อช่วยเด็กนั้นให้รีบใหญ่หน้ากล้าแข็ง สามารถทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ สมความมุ่งหมายของใต้เท้า และเคียงบ่าเคียงไหล่กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของชาติอื่นเมืองอื่น

สำหรับเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองเกษตร การส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจริญเป็นสิ่งจำเป็นที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการเกษตรของประเทศจะเจริญไปไม่ได้ ถ้าขาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ดีเสีย ฉะนั้น ในนโยบายบำรุงการศึกษาจึงจำเป็นจะต้อง มีนโยบายบำรุงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมอยู่ด้วย

ขณะนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังขาดทุกอย่าง คือ าดครู ขาดอุปกรณการสอน ขาดอุปกรณ์การเรียน ขาดอุปกรณ์การฝึกหัด การอุปกรณ์การศึกษาค้นคว้า

ลำพังเงินที่ได้จากงบประมาณประจำ ก็เพียงแต่ทำให้หายใจแขม่ว ๆ ไปเท่านั้น ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เติบโตและเจริญใหญ่หน้ากล้าแข็งได้

ฉะนั้น ขอใต้เท้าได้กรุณา พิจารณาหาทางช่วยเหลือ เด็ก – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – ผู้นี้ โดยรีบด่วนด้วยเถิด กระผมกล้าทายว่า ถ้าเด็กคนนี้เจริญเติบโตเมื่อใด เมื่อนั้นเขาจะเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งชาติ ได้อย่างไม่มีปัญหา ดังที่เห็นเป็นตัวอย่างมาในนานาประเทศอยู่แล้ว และกระผมเชื่อว่าภายหลังใต้เท้าจะภูมิใจที่ได้เป็นผู้ให้กำเนิดและเป็นผู้เลี้ยงเด็กคนนี้ให้เจริญ

ความจริงกระผมทราบดีว่า ใต้เท้ามีภาระร้อยแปด ไม่สมควรที่กระผสมจะมารบกวนด้วยเรื่องนี้ แต่กระผมก็จนใจเพราะได้พยายามช่วยเหลือเด็กคนนี้มาหลายปีแล้ว แต่ยังทำไม่สำเร็จ ฉะนั้นจึงได้พยายามเป็นครั้งสุดท้าย ด้วยการตัดใจร้องเรียนให้ใต้เท้าทราบเป็นส่วนตัว กระผมหวังใจว่าใต้เท้าคงกรุณาพิจารณาเรื่องนี้ด้วยดี และมองเห็นเจตนาของกระผมว่า ที่เรียนรบกวนมาครั้งนี้ มิได้มีประสงค์อย่างอื่น นอกจากจะช่วยใต้เท้าทำงานสร้างชาติให้เจริญ ซึ่งทุกคนย่อมทราบว่าเป็นกุศลเจตนาอันแรงกล้าของใต้เท้าเท่านั้น

 • โดยความเคาระอย่างสูง
 • (ลงชื่อ) สุวรรณวาจกกสิกิจ

ป.ล.

ความช่วยเหลือที่กระผมขอร้องมาเพื่อมหาวิทยาลัยครั้งนี้ ใต้เท้าจะมีทางกรุณาได้มากน้อยเท่าใด คือ จะเป็นเงินแสน เงิน 1 ล้าน หรือหลายล้าน ก็แล้วแต่ใต้เท้าจะกรุณาให้ได้ มีเงิน คืออาหารมาก(ต้นฉบับตรงนี้อ่านไม่ออก)ใด เด็กน้อย คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็โตเร็วเทานน.

(ลงชื่อ) สุวรรณวาจกกสิกิจ

 • ทำเนียบรัฐบาล
 
4 สิงหาคม 2491

(ต้นฉบับตรงนี้อ่านไม่ออก)น คุณหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

จดหมายของคุณหลวงลงวันที่ 24 กรกฎาคม ศกนี้ ว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ต้นฉบับตรงนี้อ่านไม่ออก)ดอุปกรณ์การสอน การเรียน การฝึกหัด และการศึกษาค้นคว้า งบประมาณที่ได้รับไม่เป็นการ(ต้นฉบับตรงนี้อ่านไม่ออก)ยงพอ จึงใคร่ขอให้พิจารณาช่วยเหลือสนับสนุน ดังความแจ้งแล้วนั้น

ผมได้รับทราบแล้ว ขอขอบคุณในการที่คุณหลวงได้เอาใจใส่ในการปรับปรุงมหาวิทยาลัยเป็นอันมาก ในปี 2492 ขอให้คุณหลวงตั้งงบประมาณไปให้เต็มที่ ผมยินดีจะสนับสนุนให้เป็นพิเศษ

โอกาสนี้ หวังว่าคุณหลวงคงสบายดี.

 • ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
 • (ลงชื่อ) จอมพล ป. พิบูลสงคราม
 • (ป. พิบูลสงคราม)

บรรณานุกรม[แก้ไข]

 • หอจดหมายเหตุแห่งชาติ (2491). จดหมายโต้ตอบระหว่างหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจกับจอมพล แปลก พิบูลสงคราม.

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เนื่องจากต้องด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

 • (๑) เป็นภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบปี นับแต่วันสร้างสรรค์ขึ้นครั้งแรก (หรือวันที่มีการเผยแพร่งานครั้งแรก) แล้วแต่ว่ากรณีใดปรากฏก่อน
 • (๒) เป็นงานศิลปประยุกต์ ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับยี่สิบห้าปี นับแต่วันสร้างสรรค์หรือเผยแพร่ครั้งแรก
 • (๓) เป็นงานโดยผู้ไม่เปิดเผยชื่อหรือผู้ใช้นามแฝง ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบปี นับแต่วันสร้างสรรค์หรือเผยแพร่ครั้งแรก
 • (๔) เป็นงานในหมวดหมู่อื่น ๆ ที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้างต้น และผู้สร้างสรรค์คนสุดท้ายถึงแก่ความตายมากว่าห้าสิบปีแล้ว
 • (๕) เป็นกรณีที่ผู้สร้างสรรค์งานนี้ไม่ปรากฏ ผู้สร้างสรรค์งานนี้เป็นนิติบุคคล หรือตายก่อนการเผยแพร่งาน ประกอบกับงานนี้มีอายุอย่างน้อยห้าสิบปี นับแต่วันเผยแพร่งานครั้งแรก