ฎีกาขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2549 กลุ่มนักวิชาการ วุฒิสมาชิก ราชนิกูล แพทย์อาวุโส นักบริหาร นักวิชาการ ศิลปินแห่งชาติ นำโดย ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ผู้บังคับการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ได้ร่วมกันลงนามถวายฎีกา ขอพระราชทานรัฐบาลชั่วคราว และนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ และบริหารประเทศเป็นการชั่วคราว จนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ โดยอ้างอิงความตาม มาตรา 7 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

รายละเอียด ของฎีกา มีดังนี้[แก้ไข]

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ตามที่ พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ได้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทำการยุบสภา โดยมิได้มีเหตุอันควรที่ถือธรรมเนียมปฏิบัติ ตามครรลองของระบบรัฐสภา การกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นการทำลายระบบรัฐสภาแล้ว ยังทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก ประชาชนได้มาชุมนุมมากขึ้นเป็นลำดับ กลุ่มบุคคลผู้หวังดีต่อประเทศชาติหลายกลุ่มเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก แต่ก็ไม่เป็นผล นายกรัฐมนตรีกลับสั่งให้มีการระดมประชาชนเพื่อมาสนับสนุนตนเอง โดยไม่ใส่ใจต่อคำเรียกร้องของประชาชน

บัดนี้ พรรคฝ่ายค้านได้ตกลงร่วมกันไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งน่าจะทำให้พรรคไทยรักไทยกลายเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวในสภา การต่อต้านของประชาชนจะมีมากขึ้นทั้งก่อนระหว่างและหลังการเลือกตั้งนำไปสู่สภาวการณ์ที่ไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติ

ข้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นทางออกใด นอกจากการขอพระราชทานพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ขอพระมหากรุณาเป็นที่พึ่ง ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย นำจารีตประเพณีการปกครอง ตามมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาใช้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีรัฐบาลชั่วคราว ทำหน้าที่แก้ไขรัฐธรรมนูญ และดูแลเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นการเริ่มต้นกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยใหม่ โดยพรรคการเมืองทุกพรรคมีโอกาสในการแข่งขันอย่างเท่าเทียมและบริสุทธิ์ยุติธรรม

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า

ขอเดชะ

รายนามผู้ขอพระมหากรุณาเป็นที่พึ่งพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย[แก้ไข]

รายนามผู้ขอพระมหากรุณาเป็นที่พึ่งพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย จารีตประเพณีการปกครอง ตามมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. ดร.เสนาะ อูนากูล อดีตรองนายกรัฐมนตรี, อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 3. นายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 4. ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ผู้บังคับการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
 5. นายแพทย์ไพโรจน์ นิงสานนท์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 6. ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ
 7. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อตระกูล ยมนาค ประธานกองทุนสื่อประชาสังคมด้านคอร์รัปชั่น
 9. นายกล้านรงค์ จันทิก อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 10. นายอัษฎา ชัยนาม อดีตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติ
 11. ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการสถาบันสหสวรรษ
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ นายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
 13. รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 14. นายกษิต ภิรมย์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา
 15. นายสุเทพ วงค์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ
 16. พลโท ทวีสิทธิ์ หนูนิมิตร อดีตที่ปรึกษากองทัพบก
 17. นายแพทย์ ปัญญา สอนคม อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 18. นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 19. นายแพทย์สวัสดิ์ ศรีสกุลเมฆี อดีตนายแพทย์ใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
 20. นายแพทย์มรกต กรเกษม อดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 21. นายแพทย์อุลิต ลียะวณิช อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 22. แพทย์หญิงจุรี นิงสานนท์ อดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษสาขากุมารเวช
 23. นางดวงใจ สอนคม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลแม่และเด็กบางเขน กรมอนามัย
 24. นายแพทย์สุรเทพ บุณยะสุขานนท์ อดีตสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
 25. นายแพทย์จำลอง แจ่มไพบูลย์ อดีตสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
 26. แพทย์หญิงองุ่น แจ่มไพบูลย์ อดีตแพทย์อาวุโส
 27. พันโท แพทย์หญิงกมลพรรณ ชีวพันธุ์ศรี ประธานเครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
 28. นายเชื้อพรหม มหาผล วิศวกร
 29. นางนิตยา จันทร์เรือง มหาผล อดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมการแพทย์
 30. นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ สมาชิกวุฒิสภา
 31. ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง สมาชิกวุฒิสภา
 32. นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ สมาชิกวุฒิสภา
 33. พลตำรวจเอก มีชัย นุกูลกิจ สมาชิกวุฒิสภา
 34. แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชวรกิจ สมาชิกวุฒิสภา
 35. พลตรีมนูญกฤต รูปขจร สมาชิกวุฒิสภา
 36. พลตำรวจตรีเสกสรร อุ่นสำราญ สมาชิกวุฒิสภา
 37. นางมาลีรัตน์ แก้วก่า สมาชิกวุฒิสภา
 38. นางเตือนใจ ดีเทศน์ สมาชิกวุฒิสภา
 39. นายพิเชษฐ์ พัฒนโชต์ สมาชิกวุฒิสภา
 40. นายสมบูรณ์ ทองบุราณ สมาชิกวุฒิสภา
 41. นายการุณ ไสงาม สมาชิกวุฒิสภา
 42. นางวงศ์พันธ์ ณ ตะกั่วทุ่ง สมาชิกวุฒิสภา
 43. นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี สมาชิกวุฒิสภา
 44. ร้อยตรีอนุกูล สุภาไชยกิจ สมาชิกวุฒิสภา
 45. นายวิญญู อุฬารกูล สมาชิวุฒิสภา
 46. ม.ร.ว.นฤมล เกษมสันต์
 47. ม.ร.ว.สุวนันท์ วัลยะเสวี
 48. ม.ร.ว.วุฒิศักดิ์ สวัสดิวัฒน์
 49. ม.ร.ว.สุตานนท์ สินธวานนท์
 50. ม.ร.ว.รำพิอาภา เกษมศรี
 51. ม.ร.ว.วิริยาภา กิตติยากร (ช่างเรียน)
 52. ม.ร.ว.สายสิงห์ ศิริบุตร
 53. ม.ร.ว.สายสวัสดิ์ ทอมป์สัน
 54. ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 55. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี สุรฤทธิกุล ประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 57. รองศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ คณะบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 58. รองศาสตราจารย์ สมบัติ วอทอง คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 60. อาจารย์เจริญ คัมภีรภาพ กรรมการเครือข่ายสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปการเมือง
 61. รองศาสตราจารย์ ศรีราชา เจริญพานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 62. อาจารย์คมสัน โพธิ์คง อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 63. รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ไทยอารี หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 64. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา บวรวัฒนา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 65. รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วัฒนสุนทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 66. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 67. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี หรดาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 68. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 69. รองศาสตราจารย์ ดร.นิธิพัฒน์ เมฆขจร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 70. อาจารย์นราธิป ศรีราม อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนินาฏ ลีดส์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 72. รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศรีวรรธนะ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 73. รองศาสตราจารย์ วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 74. รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ คณบดีวิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 75. อาจารย์ ณัฐพงศ์ บุญเหลือ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 76. ท่านผู้หญิง ปรียา เกษมสันต์ ณ อยุธยา
 77. นางปราศรัย รัชไชยบุญ
 78. นางเนาวรัตน์ กรรณสูต
 79. นายณรงค์ โชควัฒนา
 80. คุณหญิงวนิดา พูลศิริวงค์
 81. คุณหญิงวิจันทรา บุญนาค
 82. คุณทอศรี สวัสดิชูโต
 83. คุณหญิง โฉมศรี กำภู ณ อยุธยา
 84. นางพิยดา สุวรรณรัตน์
 85. รองศาสตราจารย์ ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
 86. พลโท เจริญศักดิ์ เที่ยงธรรม
 87. นางศรีเทพ กุสุมา ณ อยุธยา
 88. นางชมภูนุช โทสินธิติ
 89. นางบุญวรรณ จันทรวิโรจน์
 90. นายอภิเนตร อูนากูล
 91. นางดวงแก้ว ไตรตระกูล
 92. นางดวงมณี สุขุม
 93. นางอรทัย จิตบุตร
 94. นางสุนทรา เอี่ยมสุรีย์
 95. นางกอบสุข เอี่ยมสุรีย์
 96. นางสาวตรัสวิน จิตติเดชารัตน์