บันทึกข้อความกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0230/1796

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราครุฑ ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 กระทรวงมหาดไทย โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗
ที่ มท ๐๒๓๐/๑๗๙๖ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เรื่อง แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เรียนเชิญปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นในกรณีการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการปิดตลาดนัดชุมชน ซึ่งได้ให้อำนาจกับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในการออกคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่เตรียมอนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ให้กับประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้แจ้งว่าผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในกรณีการจัดหาวัคซีนป้องกัน COVID - 19 ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน วัคซีนป้องกัน COVID - 19 มีปริมาณจำกัด ประกอบกับเพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นประโยชน์กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งเกิดความปลอดภัยกับผู้ได้รับวัคซีนอย่างสูงสุด จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เตรียมจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID - 19 ได้รับทราบและเข้าใจว่าในระยะแรกนี้ภาครัฐเท่านั้นที่จะดำเนินการจัดซื้อและบริหารจัดการวัคซีนและกระจายวัคซีนตามแผนการบริหารจัดการวัคซีน เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและเพื่อให้สามารถติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีน จึงยังไม่สามารถให้ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID - 19 กับผู้ผลิตวัคซีนได้โดยตรง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ผผ ๐๙๐๒/๓๐๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  • ฉัตรชัย พรหมเลิศ
  • (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
  • ปลัดกระทรวงมหาดไทย
  • หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
  • ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
  • และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • "เช็คหนังสือ 'มหาดไทย' สั่งท้องถิ่นห้ามสั่งซื้อวัคซีน 'โควิด'" (2564, 9 กุมภาพันธ์). กรุงเทพธุรกิจ. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/921595

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"