บันทึกข้อความคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ อว 67.21/

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราครุฑ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานธุรการ (ท่าพระจันทร์) คณะนิติศาสตร์ มธ. โทร. 2140
ที่ อว 67.21/ วันที่ 16 กันยายน 2563
เรื่อง งดการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ในวันที่ 19–20 กันยายน 2563

เรียน คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์

เนื่องจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และคณะประชาชนปลดแอก จะจัดการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 19 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ให้งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงดการติดต่อ ระหว่างวันที่ 19–20 กันยายน 2563 และให้มหาวิทยาลัยปิดประตูทางเข้า-ออกด้านสนามหลวง และด้านท่าพระจันทร์ โดยให้เข้า-ออกประตูด้านพระอาทิตย์เพียงประตูเดียว และจะต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวประชาชน โดยแจ้งเหตุผลความจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของฝ่ายความมั่นคงและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังที่กล่าวมาข้างต้น คณะนิติศาสตร์จึงงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงดการติดต่อที่ท่าพระจันทร์ ระหว่างวันที่ 19–20 กันยายน 2563 และคณะนิติศาสตร์มีความจำเป็นต้องปิดประตูทางเข้า-ออกทุกจุดภายในอาคารคณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จึงขอความร่วมมือคณาจารย์และเจ้าหน้าที่งดเว้นการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าว หากท่านมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้ามาที่คณะนิติศาสตร์ ขอให้ท่านแจ้งให้ นางศศิธร ช้างบุญชู หัวหน้างานธุรการ (ท่าพระจันทร์) ทราบที่หมายเลขโทรศัพท์ 090-994-1365 เพื่อดำเนินการประสานงานไปที่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  • (รองศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน)
  • คณบดีคณะนิติศาสตร์

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • "มธ. งดการเรียนการสอน-ปิดประตูฝั่งสนามหลวง-ท่าพระจันทร์ 19–20 ก.ย." (2563, 17 กันยายน). มติชน. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/education/news_2351644

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"