บันทึกข้อความห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ 27 เมษายน 2558

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราครุฑ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร
ที่   วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่อง การเรียกขานผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารและผู้พิพากษาฯ
เรียน ท่านผู้พิพากษาทุกท่าน ผอ.ฯ และข้าราชการศาลยุติธรรมทุกคน

ด้วยข้าพเจ้าไปร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเรียกข้าพเจ้าว่า "หัวหน้า หัวหน้า หัวหน้าไม่ไปไหนหรือ" ข้าพเจ้าเห็นว่า คำว่า "หัวหน้า" เป็นคำเรียกที่ไม่เหมาะสมกับตุลาการ และยังคลาดเคลื่อนอยู่ เพราะ

๑. ลูกน้องโจรก็เรียกหัวหน้าโจรว่า "หัวหน้า"

๒. ข้าพเจ้าได้ฟังวิทยุโฆษณาขายสินค้า นาย ก. ก็เรียกนาย ข. ว่า "หัวหน้า" ซึ่งเป็นคำที่ชาวบ้านเรียกกัน

ตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษา เป็นตำแหน่งที่แตกต่างจากตำแหน่งทั่วไป และคำที่ชาวบ้านเรียกขานทั่วไป ข้าพเจ้าคิดว่า เพื่อให้เกียรติแก่สถาบันตุลาการ ถ้าจะเรียกให้ถูกต้อง ต้องเรียกว่า ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ท่านผู้พิพากษา โดยบรรพตุลาการที่สอนกันมาให้เรียก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษา ว่า "ท่าน" เป็นคำนำหน้า เช่น ท่านหัวหน้า ท่าน เป็นต้น เป็นคำที่เหมาะสมแล้ว (ทั้งนี้ ได้แนบสำเนาหนังสือสมบัติของผู้ดีมาพร้อมนี้แล้ว หากผู้ใดอ่าน ก็จะได้ความรู้ซึ่งเป็นที่มาของระเบียบวินัยข้าราชการ)

จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน

  • Charoensak Santhima Signature.svg
  • (นายจำเริญศักดิ์ สารธิมา)
  • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษณ์
  • ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • เตรียมสอบปมบันทึกผู้พิพากษาขอให้เรียก "ท่าน.." ได้ไหม อ้างคำว่า "หัวหน้า" โจรก็ใช้. (2558). สืบค้นจาก https://prachatai.com/journal/2015/04/59012
  • วิจารณ์สนั่น เอกสารกำชับให้เรียกผู้พิพากษาว่า "ท่าน". (2558). สืบค้นจาก https://www.posttoday.com/social/general/361788
  • สั่งตรวจสอบบันทึกผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ แนะเรียกตุลาการว่า "ท่าน" ไม่ใช่ "หัวหน้า". (2558). สืบค้นจาก https://mgronline.com/politics/detail/9580000048561

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"