บันทึกข้อความองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ สน. 51006/5771

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราครุฑ ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร กองสาธารณสุข โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๘๙๓๐
ที่ สน. ๕๑๐๐๖/๕๗๗๑ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง สำรวจบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 มาก่อน
เรียน รองนายก อบจ.สน. (๑,๒,๓) รองปลัด อบจ.สน. (๑,๒), ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาฯ, ผู้อำนวยการสำนักช่าง, หัวหน้าสำนักปลัดฯ, เลขานุการ อบจ. ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือในการแจ้งจองวัคซีนสำหรับฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่นๆ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งขณะนี้ สภากาชาดไทยได้สั่งจองวัดชีนป้องกันโรคโควิด - 19 Moderna จำนวนหนึ่งจากผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อนำมาฉีดบริการให้แก่ประชาข้นทลุมเบราะบางและกลุ่มต่างๆ โดยไม่คิดมูลค่า ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย และสภากาชาดยังได้จัดสรรโควต้าวัดซีนจำนวนหนึ่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อนำมาฉีดบริการให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จึงขอความร่วมมือในการสำรวจบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่ยังไม่เคยได้รับวัดขีมป้องกันโรคโรวิต - 19 มาก่อน เพื่อจะดำเนินการสั่งของวัคซีนโดยไม่คิดมูลค่า มาเพื่อให้ ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนครอบครัวของท่าน และสำหรับสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แจ้งเรงเรียนในสังกัตทุกโรงเรียนทราบด้วย พร้อมทั้งจัดส่งแบบสำรวจดังกล่าว ให้กองสาธารณสุข ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และตำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  • ชูพงศ์ คำจาง
  • (นายชูพงศ์ คำจวง)
  • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลบคร

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร. (2564). บันทึกข้อความ ที่ สน. 51006/5771 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564. สืบค้นจาก https://twitter.com/wirojlak/status/1418089585653944321.

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"