บ้วนฮ่วยเหลา/เล่ม 1/โฆษณา

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

๑๑๐๒ ชีวิวัฒน์ พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช
ได้ทรงแต่งขึ้นในระหว่างที่ท่องทะเลจากสมุทร-
ปราการไปเมืองปราณบุรี และได้แวะเที่ยวตลาด
ไปตามหัวเมืองตะวันตก และแหลมมลายูฟากฝั่ง
ตะวันออก ถึงเมืองกลันตัน ทรงแต่งเป็นแบบราย
งานเพื่อทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอม-
เกล้าเจ้าอยู่หัวใน พ.ศ. ๒๔๒๗ ได้ทรงเขียน
ขึ้นอย่างละเอียด ได้ความรู้ เป็นตำราภูมิศาสตร์
บรรยายสถานที่ต่าง ๆ เช่น เมืองปราณบุรี เขา
สามร้อยยอด เกาะพยัน เกาะสมุย เมืองกาญจนดิฐ
เมืองหลังสวน ตำบลเกาะง่าม ในแง่ของชัยภูมิที่
ตำบลบ้าน จำนวนคน ผลประโยชน์ของบ้านเมือง
และการทำมาหากินของคนในที่นั้น ๆ อาหาร ทุกข์
สุขของราษฎร
๑๑๐๙ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าเสด็จตรวจการ
คณะสงฆ์มณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. ๒๔๕๗
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร-
ญาณวโรรส เป็นรายงานคราวที่สมเด็จฯ เสด็จ
ตรวจการคณะสงฆ์และสังฆมณฑล มีคุณค่า น่า
สนใจอย่างยิ่ง เพราะเล่าถึงวิธีการปกครองคณะ
สงฆ์ของพระองค์ท่าน และแทรกด้วยข้อคิดคติธรรม
ที่พระองค์ประทานในระหว่างที่เสด็จไปตามเมือง
ต่าง ๆ ประกอบด้วยตำนานพระพุทธรูป ตำนาน
วัดต่าง ๆ เช่น ตำนานพระพุทธชินราช พระ-
ศรีศาสดา ฯลฯ ตำนานวัดพระศรีรัตน
มหาธาตุ ฯลฯ
๑๕๑๐ รวมเรื่องเขียนของนายสุกิจ นิมมานเหมินท์
ถ้าท่านรู้จักอาจารย์สุกิจ นิมมานเหมินท์ ว่า
เป็นรัฐมนตรีที่คล่องแคล่วในการบริหารการศึกษา
นับว่า ท่านยังรู้จักน้อยไป ท่านผู้นี้ยังเป็นนักสอน
นักพูด นักธรรมชาติวิทยา นักคิด นักเขียน
นามกระเดื่องอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องยืน
ยันข้อเขียนของท่านว่า เป็นสารคดีพิเศษไม่ซ้ำแบบ
ใคร มีเรื่องเช่น อันน้องนี้แต่กำเนิดเกิดมา จะ
หุงข้าวหุงปลาก็มิเคย หรั่งไยไทยเปิน หรั่งเขิน
ไทยหัว ฯลฯ อาจารย์สุกิจ ถ้าใครรู้จักท่านดี ก็ยก
ท่านไว้ในระดับนักปราชญ์ องค์การค้าของคุรุสภา
ภูมิใจที่จะเสนองานของนักปราชญ์ผู้นี้
๑๕๑๓–๑๔ กำเนิดนามสกุลเล่ม ๑, ๒ ของจมื่นอมร
ดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช)
คนไทยสมัยก่อนรัชกาลที่ ๖ ขึ้นไปยังไม่มี
นามสกุลอย่างปัจจุบันนี้ เพียงอ่านหนังสือสองเล่ม
นี้เท่านั้น ก็จะทราบถึงที่มาของนามสกุลต่าง ๆ ใน
ปัจจุบันนี้ ทั้งนามสกุลพระราชทาน และที่สืบนามสกุล
มา รวมทั้งพระราชดำริและพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกำหนดให้
มีนามสกุลขึ้น และวิธีการขนานนามสกุลในปี พ.ศ.
๒๔๕๖ ประโยชน์ของการมีนามสกุล พร้อมด้วย
รายชื่อสกุลต่าง ๆ ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า-
พระราชทานไว้ เรียงตามลำดับอักษร สะดวกแก่ผู้
ค้นคว้า
๒๐๕๕ ซิยิ่นกุ้ย นามของเขาเลื่องลือระบือไกลว่า ผู้
ทรงพลังมหาศาล เป็นดาวเสือขาวจุติมาเกิด เป็น
นายทหารเอกของพระเจ้าถังไทจงฮ่องเต้ ผู้ยึดมั่น
ในความสัตย์กตัญญู จงรักภักดีต่อองค์เจ้าแผ่นดิน
ดังนั้น เมื่อจังอ๋อง เจ้าเมืองฮวน ยกทัพมารุกราน จึง
เป็นหน้าที่ของเขาที่จะฟาดฟันเหล่าอริราชศัตรู
แผ่นดิน ด้วยทวนคู่มือหนักสองร้อยชั่ง แม้กระ-
นั้น ราวฟ้าดินไม่ยุติธรรม เขาถูกกีดกันมิให้ได้
ความดีความชอบ แต่ธรรมะย่อมชนะอธรรม ผู้
อ่านจะได้ความรู้ทางด้านตำราพิชัยสงคราม ใช้
อาวุธวิเศษตลอดเรื่อง สนุกตื่นเต้น คือ การปะทะ
กำลัง ปัญญา และฝีมือในการจัดตั้งกระบวนค่ายรบ
โบราณที่มีในตำราพิชัยสงครามทั้งสิบอย่าง


พิมพ์ที่โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว นายกำธร สถิรกุล ผู้พิมพ์และผู้โฆษณา
๑๐ กันยายน ๒๕๑๓