ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 6/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตราครุฑ
ตราครุฑ
ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่ ๖/๒๕๖๓
เรื่อง ห้ามใช้ท่าเทียบเรือโดยสารเป็นการชั่วคราว

ด้วยกรมเจ้าท่าได้ตรวจพบโป๊ะเทียบเรือเทเวศน์ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีความชำรุดและไม่ปลอดภัยในการใช้งาน และอาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนและการเดินเรือ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมโป๊ะเทียบเรือเทเวศน์เกิดความปลอดภัยในชีวิตรวมทั้งทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรทางน้ำและการเดินเรือ กรมเจ้าท่าจึงประกาศห้ามใช้ท่าเทียบเรือเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๕–๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ให้ใช้ท่าเทียบเรือพายัพสำหรับเรือขาขึ้นและท่าเรือพระอาทิตย์สำหรับเรือขาล่องแทน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
  
  • (นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์)
  • ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
  • รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมเจ้าท่า

บรรณานุกรม[แก้ไข]

  • เรือด่วนเจ้าพระยา. (2563, 24 พฤศจิกายน). ประกาศ! เรือด่วนเจ้าพระยาทุกธง งดเข้าจอดรับ-ส่งที่ท่าเทเวศร์ เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 25–26 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากกรมเจ้าท่าประกาศปิดปรับปรุงท่าเรือ. สืบค้นจาก https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3975104245855803&id=648780028488258

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"