ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดชื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่ห้ามผู้ใดมีไว้ครอบครอง/๓

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย[1]

เรื่อง กำหนดชื่อเอกสารและสิ่งพิมพ์ที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง

_______________


ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารและสิ่งพิมพ์ดังต่อไปนี้ เป็นเอกสารและสิ่งพิมพ์ซึ่งเสนอข่าวสาร บทความ และข้อเขียน แสดงความคิดเห็นอันส่อไปในทางก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีในชาติ หรือชี้นำผู้อ่านให้เกิดความนิยมเลื่อมใสในลัทธิคอมมิวนิสต์ หรือให้เกิดความปั่นป่วน หรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน หรือให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ไม่ว่าวิถีทางใด อันจะเป็นการทำลายความมั่นคงของชาติ ตามบัญชีรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. ข้าไม่เชื่อ
เขียนโดย อักขระ อมตะ
๒. คำประกาศพรรคคอมมิวนิสต์
เขียนโดย คาร์ลมาร์กซ์ และเฟรดดริค เองเกล
จัดทำโดย ชมรมหนังสืออุตมทัศน์
๓. แคปิตะลิสม์
เขียนโดย สุภา ศิริมานนท์
๔. คติพจน์ เหมาเจ๋อตุง และพระเยซูคริสต์
เรียบเรียงโดย โพ้นนที
๕. ใครสร้าง ใครทำ
จัดทำโดย ชมรมดาวรุ่ง
๖. บทกวี และเรื่องสั้นจารึกไว้ในแผ่นดิน
เขียนโดย สุพล เมืองฮาม สำนักพิมพ์ตะวันแดง
๗. จากพระลอ และศรีบูรพา
เขียนโดย อินทรายุธ และ พ.เมืองชมภู
๘. จากลุ่มแม่น้ำโวลก้า ชีวประวัติของแมกซิมกอรกี้
เขียนโดย อเลกซานเดอร์ รอสกิน แปลโดย อรุณ ชัยโรจน์
๙. ชาวนาไทยเขาถูกบังคับให้จับปืน
จัดพิมพ์โดย พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
๑๐. ชำแหละ กอ.รมน.
จัดพิมพ์โดย องค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๑. ชาวนาปฏิวัติ เหมาเจ๋อตง
จัดพิมพ์โดย กลุ่มศึกษาชาวนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๒. ชีวิตการต่อสู้ของเมาเซตุง
เขียนโดย ศิรวิทย์
๑๓. ฐานะและบทบาทสตรีสากล
จัดพิมพ์โดย กลุ่มผู้หญิง ๑๐ สถาบัน
๑๔. เด็กชายเถื่อนเป็นนายเมือง
เขียนโดย แดงเสน
๑๕. ต่อสู้กู้ชาติ เอกราษฎร์ อธิปไตย
เขียนโดย รวี โดมพระจันทร์
๑๖. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มาร์กซิสต์
เขียนโดย เออร์เนสท์ มันเดล แปลโดย อำไพ รุ่งอรุณ
๑๗. ทฤษฎีสังคมนิยมที่เป็นวิทยาศาสตร์
เขียนโดย คาร์ล มาร์กซ์ เฟรดริค เองเกลลส์ วี. ไอ. เลนิน
แปลโดย ศูทร ศรีประชา
๑๘. Thailand : Student Activism Amd Political Change
เขียนโดย Ross Prizzia and Narong Sinsawasdi
๑๙. นิพนธ์เลนินว่าด้วยลัทธิมาร์กซ์
จัดพิมพ์โดย แนวร่วมนักศึกษากรมกร
๒๐. แนวทาง ๑๔ ตุลาจงเจริญ
จัดพิมพ์โดย องค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๑. แนวโน้มสงครามโลกครั้งที่ ๓
เขียนโดย ตู้หัง ( ชมรมหนังสือแสงดาว )
๒๒. แนวทางทั่วไปของขบวนการคอมมิวนิสต์สากลเป็นอย่างไร
จัดพิมพ์โดย ชมรม ๑๓
๒๓. นโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สองนโยบายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอย่างสิ้นเชิง จัดพิมพ์โดย
คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียต (๖)
๒๔. น้ำตาเปื้อนเลือด
จัดพิมพ์โดย มนเฑียร สมหอม
๒๕. บทนิพนธ์ ๔ เรื่องของประธานเหมาเจ๋อตง
จัดพิมพ์โดย ชมรมหนังสือตะวันแดง
๒๖. ปัญหาการเป็นสหกรณ์ทางเกษตรกรรม
เขียนโดย เหมาเจ๋อตุง จัดพิมพ์โดย กลุ่มเอกราช
๒๗. ปัญหาสตรี
จัดพิมพ์โดย ชมรมหนังสืออุตมธรรม เรียบเรียงโดย รุ่ง–รวี
๒๘. ปฏิวัติการปฏิวัติ
เขียนโดย เรซิส์ เดอเบรย์ แปลโดย สันติ จำรูญ
๒๙. ปฏิวัติวัฒนธรรม สามัคคีประชาชนเพื่อการปลดปล่อย
จัดพิมพ์โดย ชุมนุมพุทธศาสน์และวัฒนธรรม คณะกรมการบริหาร คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๓๐. ประธาน โฮ จิ มินห์
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สัญชาน แปลโดย ประสาร มฤคพิทักษ์
๓๑. ปรัชญาสังคมนิยม
เขียนโดย อนุช อาภาภิรม
๓๒. ปรัชญาวัตถุนิยมและบทบาทของเฟรดริค เองเกลส์ที่มีต่อระบบมาร์กซิสม์
เขียนโดย อักษร ธรรมสาส์น
๓๓. ปรัชญาไม่ใช่สิ่งเร้นลับ แปลจาก Philosophy
Is No Mystery
แปลโดย นิธิ และ นพคุณ
๓๔. ปรัชญาของลัทธิมาร์กซิสม์
เขียนโดย กุหลาบ สายประดิษฐ์
๓๕. ปุถุชน ๑ รวมสาระทางวรรณกรรมและสังคม
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ ปุถุชน วิฑูรย์ อังประภาพรชัย
เป็นเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
๓๖. ปุถุชน ๒
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ ปุถุชน วิฑูรย์ อังประภาพรชัย
เป็นเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
๓๗. ปุถุชน ๓
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ ปุถุชน วิฑูรย์ อังประภาพรชัย
เป็นเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
๓๘. ปุถุชน ๔
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ ปุถุชน วิฑูรย์ อังประภาพรชัย
เป็นเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
๓๙. ปุถุชน ๕
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ ปุถุชน วิฑูรย์ อังประภาพรชัย
เป็นเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
๔๐. ปุถุชน ๖
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ ปุถุชน วิฑูรย์ อังประภาพรชัย
เป็นเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
๔๑. ปุถุชน ๗
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ ปุถุชน วิฑูรย์ อังประภาพรชัย
เป็นเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
๔๒. ปุถุชน ๘
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ ปุถุชน วิฑูรย์ อังประภาพรชัย
เป็นเจ้าของ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
๔๓. ปุถุชน ๑ รวมเรื่องสั้นสรรแล้ว
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ ปุถุชน
๔๔. ปล้นทฤษฎี อำนาจยุทธวิวัฒน์ โต้ "ปิตุภูมิ"
จัดพิมพ์โดย สหพันธ์นิสิต นักศึกษาชาวปักษ์ใต้แห่งประเทศไทย
๔๕. ปรัชญาชาวบ้าน (ฉบับสมบูรณ์)
เขียนโดย ศักดิ์ สุริยะ จัดพิมพ์โดย ชมรมหนังสือเปลวไฟ
๔๖. ปรัชญานิพนธ์ประธานเหมาเจ๋อตง
จัดพิมพ์โดย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๔๗. เปิดหน้ากากคึกฤทธิ์
จัดพิมพ์โดย กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามนิกร
๔๘. ไปกับความแค้น
เขียนโดย ประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล
จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ ประพันธ์สาส์น
๔๙. ปฏิวัติสังคม
เขียนโดย เปลื้อง วรรณศรี จัดพิมพ์โดย
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาอีสานแห่งประเทศไทย
๕๐. ปฏิวัติการศึกษาตามแนวทางสังคมนิยม
เขียนโดย อำนาจ ยุทธวิวัฒน์ จัดพิมพ์โดย
สำนักพิมพ์ประชาธรรม
๕๑. ผ้าผูกคอสีดำ
เขียนโดย พลกูล อังกินันทน์
๕๒. แผนเผด็จการคืนชีพ
เขียนโดย เคน บ้านผึ้ง
๕๓. ปรัชญาสังคมนิยม
เรียบเรียงโดย สุวินัย ชีวินวัฒน์ จัดพิมพ์โดย
ฝ่ายวิชาการศูนย์กลางนักศึกษาครูแห่งประเทศไทย
๕๔. รัฐศาสตร์ ๑๔ ฉบับปฏิวัติและประชาธิปไตย
จัดพิมพ์โดย ชมรมหนังสือยูงรำแพน
๕๕. พระพิรุณฉบับพิเศษ "คุกรุ่น" จัดพิมพ์โดย
องค์การนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธีรภัทร สันติเมทนีดล เป็น บรรณาธิการ
๕๖. พายุ
เขียนโดย จินอี้ แปลโดย ศ.วิวัฒน์
๕๗. พิราบแดง
เขียนโดย สุวัฒน์ วรดิลก
๕๘. พิราบขาว ฉบับที่ ๒
จัดพิมพ์โดย กลุ่มพิราบขาว
๕๙. พิชิตเขาเวยหู่ซานด้วยกลยุทธ์
เรียบเรียงโดย ชิงหงเช่า จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ปฏิวัติ
๖๐. พิษเพลิงร้ายที่บ้านนาทราย จัดพิมพ์โดย
ชวินทร์ สระคำ,เหรียญชัย จอบสืบ,ธีระ วรางกูร,ประจวบ ไชยสาส์น
๖๑. พฤฒา ๑๘
๖๒. เพลงเพื่อชีวิต ไม่ปรากฏผู้แต่ง
๖๓. พลังชีวิต
เขียนโดย เจียงตงหลิว แปลโดย ศรีนรา
๖๔. พลังใหม่กรรมกร จัดพิมพ์โดย
แผนกปาฐกถา–โต้วาที องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๖๕. พระราชาธิราชแห่งสาธารณรัฐ
เขียนโดย แมกซิม กอร์กี้ แปลโดย กมล กมลตระกูล
๖๖. ภาระหน้าที่ของสันนิบาตเยาวชน
เขียนโดย วี. ไอ. เลนิน แปลโดย โยธิน มหายุทธนา
๖๗. ภัยร้ายจากเผด็จการฟาสซิสต์
เขียนโดย โยธิน มหายุทธนา
๖๘. มหาชนทรรศนะ
จัดพิมพ์โดย กลุ่มวิชาการเพื่อประชาชน
๖๙. มาร์กซ์ และสังคมนิยม
เขียนโดย สุรพงษ์ ชัยนาม
๗๐. รัฐกับการปฏิวัติ (ฉบับสมบูรณ์)
เขียนโดย วี. ไอ. เลนิน
๗๑. รวมเรื่องสั้นปฏิวัติ
จัดพิมพ์โดย ชมรมหนังสือพายุ
๗๒. รวมเรื่องสั้นปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดพิมพ์โดย
สำนักพิมพ์ประชาชน สำนักงานชั่วคราวเจริญวิทย์การพิมพ์
๗๓. รับใช้ประชาชนด้วยวิภาษวิธี
แปลโดย นิธิ และ นพคุณ
๗๔. ลัทธิคอมมิวนิสต์จอมปลอมของครุสชอฟ
จัดพิมพ์โดย ชมรมหนังสือแสงตะวัน
๗๕. โลกทรรศน์ชาวคอมมิวนิสต์ (เอกสารจัดตั้งสำหรับชาวลัทธิเลนิน)
เขียนโดย เจ.วี. สตาลิน แปลโดย นพคุณ ศิริประเสริฐ
๗๖. โลกคอมมิวนิสต์
เขียนโดย สุพจน์ ด่านตระกูล
๗๗. เลนิน ศาสดานักปฏิวัติ
เขียนโดย นินา กูรพิงเกล แปลโดย วิภาษ รักษาวาที
๗๘. ลัทธิมาร์กซ์ และภาษาศาสตร์
เขียนโดย เจ. วี. สตาลิน แปลโดย นพคุณ สุวรรณพานิช
๗๙. วัตถุนิยมวิภาษ กับ วัตถุนิยมประวัติศาสตร์
เขียนโดย โจเซฟ สตาลิน แปลโดย ส.ยศกุล
๘๐. วัตถุนิยมวิภาษ กับ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์
เขียนโดย วิลแฮล์มไรช์ แปลโดย ศิระ ชวนะวิรัช
๘๑. What Is Communism? จัดพิมพ์โดย
Nobosti Press Agency Publishing House, Moscow, 1976
๘๒. สังคมนิยม ( ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบอบสังคมนิยม )
รวบรวมโดย สุรัฐ รจนาวรรณ
๘๓. เหมือนอย่างไม่เคย (รวมเรื่องสั้นร่วมสมัยของไทย)
ผู้จัดพิมพ์ สุข สูงสว่าง สำนักพิมพ์ดวงกมล
สุชาติ สวัสดิ์ศรี บรรณาธิการ
๘๔. หญิงสู้ หญิงชนะ
จัดพิมพ์โดย ชมรมเนตรดาว
๘๕. ให้กับสัจจธรรม
เขียนโดย พระมหาจัด คงสุข
๘๖. หลูซิน กับ อาคิว
เขียนโดย อ.อิทธิพล
๘๗. หลังปฏิวัติ ตุลา ๒๕๑๖ (หลักการ สิทธิ เสรีภาพ)
เขียนโดย เสน่ห์ จามริก
๘๘. อรุณแห่งชัย
เขียนโดย อนุช อาภาภิรม
๘๙. อนาธิปไตยหรือสังคมนิยม
เขียนโดย โจเซฟ สตาลิน
๙๐. อีสานดินแดนแห่งเลือดและน้ำตา
เขียนโดย สุชาติ ภูมิบริรักษ์
๙๑. อุดมการทางการเมือง (มหาวิทยาลัยชาวบ้าน)
เขียนโดย ชัยอนันต์ สมุทรวณิช
๙๒. เอกสารการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติสมัยที่ ๑ ชุดที่ ๔ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
๙๓. อังกอร์ ความเรียงว่าด้วยศิลปและลัทธิจักรวรรดินิยม
เขียนโดย ญัน เมอร์ดาล และ กุน เคสส์เลอ แปลโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
๙๔. อุดมคติหนุ่มสาว
จัดพิมพ์โดย มูลนิธิ โกมล คีมทอง
๙๕. อาคิว (บทประพันธ์ของหลู่ซิน)
แปลโดย จ่าง แซ่ตั้ง
๙๖. อ้ายเหลือบ
เขียนโดย E.L. Voynich แปลโดย นารียา

อาศัยอำนาจตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ข้อ ๒. ข้อ ๔ และข้อ ๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ รวม ๙๖ ฉบับ ตามบัญชีรายชื่อข้างต้นนี้ เป็นเอกสารและสิ่งพิมพ์ซึ่งต้องห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ครอบครอง และให้เจ้าของผู้ครอบครองเอกสาร และสิ่งพิมพ์ตามบัญชีรายชื่อข้างต้นนี้ นำส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ ท้องที่ที่ตนอาศัยอยู่ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๒๓


ประเทือง กีรติบุตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๗ ตอน ๙๔/หน้า ๑๙๑๕-๑๙๒๕/๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๓
งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"