ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด เรื่องการจัดการปกครองดินแดน 4 รัฐมลายู

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด
คำสั่ง ท. สนาม                                                                                                          บก.ทหารสูงสุด
ที่ 174/86                                                                                                                 9 พ.ย. 86
เรื่องการจัดการปกครองดินแดน 4 รัฐมลายู

ตามคำสั่ง ท.สนาม ที่ 108/86 ลงวันที่ 7 ก.ย. 86 กำหนดวิธีการปกครองดินแดน 4 รัฐมลายู โดยมอบหมายให้กองทัพบกสนามเป็นผู้จัดการปกครองและให้ข้าหลวงใหญ่ทหารเป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการกองพล 6 และแม่ทัพบกสนามตามลำดับถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุดนั้น บัดนี้ เพื่อให้การปกครองดินแดนส่วนนี้รัดกุมและเป็นไปตามนโยบายใกล้ชิดยิ่งขึ้น จึงให้ข้าหลวงใหญ่ทหารเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารัฐมลายู โดยขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ผบ.ทหารสูงสุด

ขึ้น

อ้างอิง[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"