ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด เรื่องการตั้งผู้บัญชาการรถไฟทหาร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด เรื่องการตั้งผู้บัญชาการรถไฟทหาร
(ประกาศในวิกิซอร์ซนี้ มีการผันอักษรให้เป็นการเขียนปัจจุบัน หากท่านต้องการดูต้นฉบับกรุณาดูฉบับในอ้างอิง)
โดย: กองบัญชาการทหารสูงสุด

ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด

คำสั่ง ท. สนาม                                                                                                          บก.ทหารสูงสุด

ที่ 173/86                                                                                                                 8 ธ.ค. 86

เรื่องการตั้งผู้บัญชาการรถไฟทหาร


โดยที่ได้สั่งให้กิจการทุกส่วนของกรมรถไฟเปลี่ยนสภาพเป็นรถไฟทหาร และขึ้นในบังคับบัญชาผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วตามคำสั่ง ท.สนามที่ 172/86 ลง 8 ธ.ค. 86
ฉนั้น ให้ พล.ท. มังกร พรหมโยธี เป็นผู้บัญชาการรถไฟทหาร (ผรท.) ทำหน้าที่อำนวยการรถไฟแทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดตามคำสั่ง ท.สนามฉบับที่กล่าวมาข้างต้น ส่วนการจัดการหน้าที่ในกองอำนวยการของผู้บัญชาการรถไฟทหารนั้น ให้ผู้บัญชาการรถไฟทหารพิจารณาและเสนอมา เพื่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะได้สั่งตั้งต่อไป

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

ผบ.ทหารสูงสุด


ขึ้น

อ้างอิง[แก้ไข]

PD-icon.svg งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากงานนี้เป็น
  • (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
  • (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
  • (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
  • (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
  • (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg