ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด เรื่องเปลี่ยนชื่อดินแดนที่กองทัพไทยตีได้

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg

ประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุด

เรื่องเปลี่ยนชื่อดินแดนที่กองทัพไทยตีได้


ด้วยการที่กองทัพไทยได้ยาตรากำลังเข้าไปในดินแดนของข้าศึก ทำการยึดแคว้นสหรัฐไทยใหญ่และมอบหมายการปกครองดินแดนส่วนนี้ให้อยู่ในอำนาจของกองทัพพายัพไว้แล้วนั้น บัดนี้ กองทัพพายัพได้จัดการปกครองเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว แต่โดยที่ปรากฎว่าประชาชนในดินแดนส่วนนี้เป็นชนเผ่าไทย มีเลือดเนื้อเชื้อไขสืบสายโลหิตแห่งเชื้อชาติไทย สืบเนื่องกันมาตั้งแต่เดิมเช่นเดียวกันกับชนเผ่าไทยทั้งหลายในประเทศไทยทุกประการ แม้ว่าการที่ดินแดนส่วนนี้ต้องแตกแยกการปกครองจากไทยไปเป็นเวลาช้านานก็ตาม แต่ความเป็นไทยและความเป็นเผ่าพันธุ์ร่วมสายโลหิตไทยด้วยกันก็คงมีอยู่โดยสมบูรณ์ จึงเป็นการสมควรที่จะได้เปลี่ยนชื่อดินแดนส่วนนี้เสียใหม่ เพื่อให้ต้องตามเผ่าพันธุ์และตรงกับประวัติศาสตร์แห่งชาติไทย
ฉนั้น ให้เปลี่ยนชื่อ แคว้นสหรัฐไทยใหญ่ เป็นสหรัฐไทยเดิม กิจการใดๆอันได้ดำเนินไปแล้วโดยอาศัยคำว่าสหรัฐไทยใหญ่ ให้พึงเปลี่ยนเป็นสหรัฐไทยเดิม ตามที่ได้ประกาศนี้โดยตลอด
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2486

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด


ขึ้น

อ้างอิง[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1)   ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2)   รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3)   ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4)   คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5)   คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"