ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๓๓

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ฉบับที่ ๓๓
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกี่ยรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖
..................................................

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

"เครื่องราชอิสริยาภรณ์" หมายความว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ตามกฎหมายว่าด้วยเคื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย แล้วแต่กรณี

"ข้าราชการการเมือง" หมายความถึง บุคคลซึ่งเป็นหรือถือว่าเป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการการเมืองหรือกฎหมายอื่น

"ข้าราชการ" หมายความว่า ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ยกเว้นข้าราชการการเมือง และให้หมายความรวมถึงข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฏหมายว่าด้วยการปกครองส่วนท้องถิ่น"

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๕ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานหรือองค์การของรัฐ รวมทั้งบุคคลที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ยกเว้นการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามมติคณะรัฐมนตรี"

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๖/๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖

"ข้อ ๑๖/๑ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

(๑) ประธานองค์กรอิสระตามกฎหมาย สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กร

(๒) เลขาธิการหรือหัวหน้าหน่วยธุรการขององค์กรอิสระตามกฎหมายสำหรับพนักงานในองค์กร

(๓) ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดขององค์การมหาชน สำหรับเจ้าหน้าที่ในองค์การ

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับคู่สมรสของบุคคลที่มีสิทธิได้รับพระราชทานตามบัญชีแนบท้าย ให้ผู้ดำรงตำแหน่งตาม (๒) เป็นผู้เสนอ

ให้ผู้เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ดำเนินการตามข้อ ๑๗ โดยอนุโลม"

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๒๒ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน พนักงานองค์การของรัฐ หรือพนักงานหน่วยงานของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน พนักงานหน่วยธุรการขององค์กรอิสระตามกฎหมาย และบุคคลหรือพนักงานอื่นที่ต้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะเกษียณอายุในปีใด หากเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อยู่ก่อนการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วย"

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๓ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๒๓ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ
(๓) รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง จำนวน ๕ คน เป็นกรรมการ
(๔) เลขาธิการพระราชวัง เป็นกรรมการ
(๕) ราชเลขาธิการ เป็นกรรมการ
(๖) เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการ
(๗) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๘) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๙) ผู้อำนวยการสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายทุกชั้นตราแก่บุคคลที่สมควรขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายแก่บุคคลดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) องคมนตรี

(๒) ข้าราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง

(๓) ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามกฎหมาย

(๔) ข้าราชการการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

(๕) คู่สมรสของผู้ดำรงตำแหน่งตามบัญชีท้ายระเบียบที่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อกลั่นกรอง ตรวจสอบหรือดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย"

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๒๔ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

(๑) รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง จำนวน ๕ คน เป็นกรรมการ
(๓) เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการ
(๔) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกรรมการ
(๕) รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นกรรมการ
(๖) ผู้อำนวยการสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๗) ข้าราชการในสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นกรรมการเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายทุกชั้นตรา

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อกลั่นกรอง ตรวจสอบหรือดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย"

ข้อ ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๐/๑ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖

"ข้อ ๓๐/๑ ข้าราชการที่เปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ให้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่อไปได้เสมือนเป็นข้าราชการในตำแหน่งที่ดำรงอยู่ก่อนเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย"

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกบัญชี ๘ บัญชี ๙ และบัญชี ๑๔ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ และให้ใช้บัญชี ๘ บัญชี ๙ และบัญชี ๑๔ ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๙ ให้เพิ่มบัญชี ๒๕ ถึงบัญชี ๓๘ ท้ายประกาศนี้เป็นบัญชีท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖

ข้อ ๑๐ กรณีไม่มีหลักเกณฑ์ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลใด ให้คณะกรรมการตามข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบโดยอนุโลม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


บัญชี 8
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการทหาร
ลำดับ ยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
1 สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ร.ง.ม. - - ขอพระราชทานได้เฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้น 1. ต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
2. ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหาร ให้นับเวลาราชการตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
3. เกณฑ์การขอพระราชทานที่กำหนดไว้ตามชั้นยศให้รวมถึงว่าที่ยศนั้นๆด้วย
4. ลำดับ 6 ซึ่งกำหนดระยะเวลาเลื่อนชั้นตรา 5 ปี หมายถึงต้องดำรงชั้นยศนั้นๆ รวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
2 สิบโท จ่าโท จ่าอากาศโท ร.ง.ช. -
3 สิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก ร.ท.ม. -
4 - จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี
- จ่าสิบโท พันจ่าโท พันจ่าอากาศโท
- จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก
ร.ท.ช. บ.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช.
2. ได้ ร.ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ม.
5 จ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือน จ่าสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ ร.ท.ช. จ.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช.
2. ได้ ร.ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ม.
3. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ขอ บ.ช.
4. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
6 ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี บ.ม. จ.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ดำรงตำแหน่ง ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.
3. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
7 ร้อยโท เรือโท เรืออากาศโท จ.ม. -
8 ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก จ.ช. -
9 พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ต.ม. -
10 พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ต.ช. -
11 พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ท.ม. -
12 พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ท.ช. -
13 พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ท.ช. ป.ม. 1. ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา
2. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
3. ให้ขอได้ในปีก่อนปีเกษียณอายุราชการหรือในปีที่เกษียณอายุราชการเท่านั้น
14 พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
- เงินเดือนขั้นต้นของพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
ท.ช. ป.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
3. ได้รับเงินเดือนขั้นต้นของพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
15 พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
- เงินเดือนขั้นต้นของพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
- ดำรงตำแหน่งรอง, เสนาธิการ, รองเสขาธิการ ของหน่ายงานที่มีผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นยศ พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ขึ้นไป หรือ
- ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกรม, ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก, ผู้บังคับหมวดเรือ, ผู้บังคับกองบิน, ราชองครักษ์ประจำ, ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร, ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก, ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ, ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ, ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร, ตุลาการพระธรรมนูญฝ่ายศาลทหารสูงสุด, ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารกลาง, ตุลาการพระธรรมนูญรองหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ, อัยการศาลทหารกรุงเทพ, อัยการฝ่ายอุทธรณ์และฎีกา หรือ
- ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง, นายทหารฝ่ายเสนาธิการ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าตำแหน่งดังกล่าว
ท.ช. ป.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
16 พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี - ม.ว.ม. 1. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
2. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
3. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้นกรณีลาออก
- ลำดับ 16 - 18 การขอกรณีปีที่เกษียณอายุราชการตามข้อ 4 ให้ขอปีติดต่อกันได้
17 พลโท พลเรือโท พลอากาศโท - ม.ป.ช. 1. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
2. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม
3. ได้ ม.ว.ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ม.ว.ม. เว้นกรณีลาออก
18 พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก - ม.ป.ช. 1. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
2. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม
3. ได้ ม.ว.ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา


บัญชี 9
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตำรวจ
ลำดับ ยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
1 สิบตำรวจตรี ร.ง.ม. - - ขอพระราชทานได้เฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้น 1. ต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่ขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
2. ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจ ให้นับเวลาราชการตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการตำรวจในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
3. เกณฑ์การขอพระราชทานที่กำหนดไว้ตามชั้นยศให้รวมถึงว่าที่ยศนั้นๆด้วย
4. ลำดับ 6 ซึ่งกำหนดระยะเวลาเลื่อนชั้นตรา 5 ปี หมายถึงต้องดำรงชั้นยศนั้นๆ รวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
2 สิบตำรวจโท ร.ง.ช. -
3 สิบตำรวจเอก ร.ท.ม. -
4 จ่าสิบตำรวจ ร.ท.ช. บ.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช.
2. ได้ ร.ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ม.
5 - จ่าสิบตำรวจ อัตราเงินเดือน จ่าสิบตำรวจพิเศษ
- ดาบตำรวจ
ร.ท.ช. จ.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ร.ท.ช.
2. ได้ ร.ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ม.
3. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ขอ บ.ช.
4. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
6 ร้อยตำรวจตรี บ.ม. จ.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ดำรงตำแหน่ง ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.
3. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
7 ร้อยตำรวจโท จ.ม. -
8 ร้อยตำรวจเอก จ.ช. -
9 พันตำรวจตรี ต.ม. -
10 พันตำรวจโท ต.ช. -
11 พันตำรวจเอก ท.ม. -
12 พันตำรวจเอก อัตราเงินเดือน พันตำรวจเอกพิเศษ ท.ช. -
13 พันตำรวจเอก อัตราเงินเดือน พันตำรวจเอกพิเศษ - ป.ม. 1.ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา
2. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
3. ให้ขอได้ในปีก่อนปีเกษียณอายุราชการหรือในปีที่เกษียณอายุราชการเท่านั้น
14 พันตำรวจเอก อัตราเงินเดือน พันตำรวจเอกพิเศษ
- เงินเดือนขั้นต้นของพลตำรวจตรี
ท.ช. ป.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
3. ได้รับเงินเดือนขั้นต้นของพลตำรวจตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
15 พันตำรวจเอก อัตราเงินเดือน พันตำรวจเอกพิเศษ
- เงินเดือนขั้นต้นของพลตำรวจตรี
- ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการ
ท.ช. ป.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
16 พลตำรวจตรี - ม.ว.ม. 1. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
2. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
3. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
4. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ป.ช. เว้นกรณีลาออก
- ลำดับ 16 - 18 การขอกรณีปีที่เกษียณอายุราชการตามข้อ 4 ให้ขอปีติดกันได้
17 พลตำรวจโท - ม.ป.ช. 1. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
2. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม
3. ได้ ม.ว.ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา แต่ไม่เกิน ม.ว.ม. เว้นกรณีลาออก
18 พลตำรวจเอก - ม.ป.ช. 1. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
2. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม
3. ได้ ม.ว.ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
4. ในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอสูงขึ้นอีก 1 ชั้นตรา


บัญชี 14
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
พนักงานองค์การของรัฐ หรือพนักงานหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน
ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่นๆ
ลำดับ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
1 หัวหน้าแผนก บ.ม. จ.ม. 1. เริ่มขอพระราชทานตามตำแหน่ง
2. การขอพระราชทานเลื่อนชั้นตรา เว้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ตามลำดับถึงเกณฑ์ชั้นสูงสุดของตำแหน่ง
3. ลำดับ 5 ได้ ท.ช. 3 ปี ขอ ป.ม.
1. ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันเริ่มจ้างจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
2. จะต้องดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกหรือเทียบเท่าซึ่งเป็นตำแหน่งบังคับบัญชาหรือผู้ปกครองขึ้นไป
3. หัวหน้าแผนกเริ่มขอพระราชทานต้องดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์
2 ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้ากอง บ.ช. จ.ช.
3 ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือหัวหน้าฝ่าย จ.ม. ต.ม.
4 รองผู้ว่าการ รองผู้อำนวยการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสูงสุด จ.ช. ท.ช.
5 ผู้ว่าการ ผู้อำนวยการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ต.ม. ป.ม.


บัญชี 25
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการการเลือกตั้ง
ลำดับ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
1 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ม.ว.ม. ม.ว.ช. ทุกปี 1. ลำดับ 1 - 2 ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
2. ลำดับ 3 - 4 ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
3. ลำดับ 5 - 6 ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 120 วันนับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
4. ลำดับ 5 - 6 กรณีผู้ดำรงตำแหน่งหลายคนให้พิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเพียงตำแหน่งละ 1 คน เท่านั้น
2 กรรมการการเลือกตั้ง ป.ม. ม.ป.ช. 1. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน
2. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นปี
3 ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี
4 กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ต.ม. ท.ม. ปีเว้นปี
5 หัวหน้าคณะที่ปรึกษาประธานกรรมการการเลือกตั้ง ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี
6 ที่ปรึกษากรรมการการเลือกตั้ง ต.ม. ท.ม. ปีเว้นปี


บัญชี 26
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ลำดับ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
1 ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกปี 1. ลำดับ 1 - 2 ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
2. ลำดับ 3 - 5 ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 120 วัน นับตั้งแต่วันดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
3. ลำดับ 3 - 5 กรณีมีผู้ดำรงตำแหน่งหลายคนให้พิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเพียงตำแหน่งละ 1 คน เท่านั้น
4. ลำดับ 3 การเริ่มต้นขอชั้นสายสะพายจะต้องดำรงตำแหน่งที่ปรึกษามาแล้วครบ 1 ปี (12 เดือน) ของปีที่จะขอพระราชทาน
2 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ม. ม.ป.ช. 1. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน
2. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นปี
3 ที่ปรึกษาประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ท.ม. ป.ม. ปีเว้นปี
4 เลขานุการประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี
5 เลขานุการกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต.ม. ท.ม. ปีเว้นปี


บัญชี 27
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ลำดับ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
1 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกปี 1. ลำดับ 1 - 2 ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
2. ลำดับ 3 - 4 ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
3. ลำดับ 3 - 4 กรณีมีผู้ดำรงตำแหน่งหลายคนให้พิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเพียงตำแหน่งละ 1 คน เท่านั้น
2 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ป.ม. ม.ป.ช. 1. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน
2. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นปี
3 เลขานุการประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี
4 เลขานุการกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต.ม. ท.ม. ปีเว้นปี


บัญชี 28
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ลำดับ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
1 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ป.ม. ม.ป.ช. 1. ป.ม. - ป.ช. ปีติดกัน
2. ป.ช. - ม.ป.ช. ปีเว้นปี
1. ลำดับ 1 ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
2. ลำดับ 2 - 3 ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
3. ลำดับ 2 - 3 กรณีมีผู้ดำรงตำแหน่งหลายคนให้พิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเพียงตำแหน่งละ 1 คน เท่านั้นี
2 ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี
3 เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ต.ม. ท.ม. ปีเว้นปี


บัญชี 29
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ตุลาการศาลปกครอง
ลำดับ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
1 ประธานศาลปกครองสูงสุด ม.ว.ม. ม.ป.ช. ทุกปี 1. ลำดับ 1 - 3 ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
2. ลำดับ 4 - 5 ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
3. ลำดับ 4 - 5 การนับระยะเวลาปฏิบัติงานสำหรับตุลาการศาลปกครองชั้นต้นให้นับระยะเวลาที่เคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองค์การของรัฐมารวมกับระยะเวลาปฏิบัติงานในตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (12 เดือน) ของปีที่จะขอพระราชทาน
2 รองประธานศาลปกครองสูงสุด ม.ว.ม. ม.ป.ช. ปีเว้นปี
3 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ป.ม. ม.ป.ช. ปีเว้นปี
4 อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น
ท.ช. ม.ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ช.
2. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
3. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
4. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
5. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.
5 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น
ตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น
ท.ม. ม.ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.
3. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
4. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.
5. ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ว.ม.
6. ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ ขอ ม.ป.ช.


บัญชี 30
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
และกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ลำดับ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
1 ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ป.ม. ม.ป.ช. 1. ป.ม. - ม.ว.ม. ปีเว้นปี
2. ม.ว.ม. 3 ปี ขอ ม.ป.ช.
- ลำดับ 1 - 2 ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
- ลำดับ 3 - 4 ต้องมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
- ลำดับ 3 - 4 กรณีมีผู้ดำรงตำแหน่งหลายคนให้พิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเพียงตำแหน่งละ 1 คนเท่านั้น
2 กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ท.ช. ม.ว.ม. 1. ท.ช. - ป.ช. ปีเว้นปี
2. ป.ช. 3 ปี ขอ ม.ว.ม.
3 ที่ปรึกษาประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
ที่ปรึกษาประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี
4 เลขานุการประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
เลขานุการประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ต.ช. ท.ช. ปีเว้นปี
5 เลขานุการกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
เลขานุการกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ต.ม. ท.ม. ปีเว้นปี


บัญชี 31
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ลำดับ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
1 ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท.ช. ป.ช. ปีเว้นปี - ลำดับ 1 - 3 ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
2 รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท.ม. ป.ม. ปีเว้นปี
3 สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต.ช. ป.ม. ปีเว้นปี


บัญชี 32
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ
ลำดับ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
1 พนักงานราชการ
- กลุ่มงานบริการ
- กลุ่มงานเทคนิค
บ.ม. จ.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม.
2. ได้ บ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ บ.ช.
3. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
4. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.
1. ลำดับ 1 - 4 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
2. ลำดับ 5 - 7 ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มจ้าง จนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
3. ต้องเป็นพนักงานราชการตามสัญญาจ้างของส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมาตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
4. ต้องเป็นพนักงานราชการที่มีชื่อและลักษณะงานเป็นพนักงานที่เทียบเท่ากับลูกจ้างประจำหมวดฝีมือขึ้นไป ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
2 พนักงานราชการ
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
บ.ช. ต.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ช.
2. ได้ บ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ม.
3. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.
4. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.
3 พนักงานราชการ
- กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
จ.ม. ต.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
2. ได้ จ.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ จ.ช.
3. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.
4. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.
4 พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
จ.ช. ท.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช.
2. ได้ จ.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ม.
3. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.
4. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.
5 พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับทั่วไป
ต.ม. ท.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ได้ ต.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ต.ช.
3. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.
4. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.
6 พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับประเทศ
ต.ช. ป.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ได้ ต.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ม.
3. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.
4. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
7 พนักงานราชการ
- กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับสากล
ท.ม. ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ท.ม.
2. ได้ ท.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ท.ช.
3. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ม.
4. ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ขอ ป.ช.


บัญชี 33
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสกรรมการการเลือกตั้ง
ลำดับ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
1 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ต.ช. ม.ว.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับถึง ป.ม.
3. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ป.ม. - ป.ช. ปีเว้นปี
4. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ป.ช. - ม.ว.ม. เว้น 2 ปี
- ลำดับ 1 - 2 ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
2 กรรมการการเลือกตั้ง ต.ม. ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ท.ช. - ป.ม. ปีเว้นปี
4. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ป.ม. - ป.ช. เว้น 2 ปี


บัญชี 34
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ลำดับ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
1 ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต.ช. ม.ว.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับถึง ป.ม.
3. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ป.ม. - ป.ช. ปีเว้นปี
4. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ป.ช. - ม.ว.ม. เว้น 2 ปี
- ลำดับ 1 - 2 ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
2 กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต.ม. ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ท.ช. - ป.ม. ปีเว้นปี
4. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ป.ม. - ป.ช. เว้น 2 ปี


บัญชี 35
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ลำดับ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
1 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต.ช. ม.ว.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับถึง ป.ม.
3. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ป.ม. - ป.ช. ปีเว้นปี
4. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ป.ช. - ม.ว.ม. เว้น 2 ปี
- ลำดับ 1 - 2 ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
2 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต.ม. ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ท.ช. - ป.ม. ปีเว้นปี
4. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ป.ม. - ป.ช. เว้น 2 ปี


บัญชี 36
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ลำดับ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
1 ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ต.ช. ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ท.ช. - ป.ม. ปีเว้นปี
4. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ป.ม. - ป.ช. เว้น 2 ปี
- ลำดับ 1 - 2 ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน


บัญชี 37
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสตุลาการศาลปกครอง
ลำดับ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
1 ประธานศาลปกครองสูงสุด ต.ช. ม.ว.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับถึง ป.ม.
3. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ป.ม. - ป.ช. ปีเว้นปี
4. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ป.ช. - ม.ว.ม. เว้น 2 ปี
1. ลำดับ 1 - 3 ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
2. ลำดับ 4 - 5 ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน
3. ลำดับ 4 - 5 การนับระยะเวลาปฏิบัติงานสำหรับตุลาการศาลปกครองชั้นต้นให้นับระยะเวลาที่เคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองค์การของรัฐมารวมกับระยะเวลาปฏิบัติงานในตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (12 เดือน) ของปีที่จะขอพระราชทาน
2 รองประธานศาลปกครองสูงสุด ต.ช. ป.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ช.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ท.ช. - ป.ม. ปีเว้นปี
4. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ป.ม. - ป.ช. เว้น 2 ปี
3 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ต.ม. ป.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได้ทุกปี ตามลำดับถึง ท.ช.
3. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ท.ช. - ป.ม. ปีเว้นปี
4 อธิบดีศาลปกครองชั้นต้น จ.ม. ท.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.
3. การขอพระราชทานตั้งแต่ชั้น ท.ม. ขึ้นไป ต้องเว้น 2 ปี ตามลำดับถึง ท.ช.
5 รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลปกครองชั้นต้น จ.ม. ท.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ม.


บัญชี 38
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คู่สมรสกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์แห่งชาติและกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ลำดับ ตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ขอพระราชทาน เงื่อนไขและระยะเวลาการเลื่อนชั้นตรา หมายเหตุ
เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง
1 ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ต.ม. ป.ม. 1. เริ่มขอพระราชทาน ต.ม.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ป.ม.
- ลำดับ 1 - 2 ต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน
2 กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
จ.ช. ท.ช. 1. เริ่มขอพระราชทาน จ.ช.
2. ขอพระราชทานเลื่อนชั้นตราได้ปีเว้นปี ตามลำดับถึง ท.ช.

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"