ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/ท้าย/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศ ณ วันที่ พุทธศักราช ๒๕๕
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ← [[ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ |]] ขึ้น [[ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ |]] →

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"

[[หมวดหมู่:ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ|]]


วิธีใช้[แก้ไข]

{{:ปคสช/ท้าย/2|1=|2=|3=|4=|5=|6=}}

หรือ

{{:ปคสช/ท้าย/2
<!-- ประกาศ -->
| วันที่ = 
| เดือน = 
| ปี = 
| ก่อนหน้า = 
| ถัดไป = 
| หมวดหมู่ = 
}}