ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]

ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๗

เรื่อง ขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และสถานีวิทยุชุมชน
เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย จึงให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และสถานีวิทยุชุมชน ระงับการถ่ายทอดออกอากาศทันที ดังนี้

๑.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอ็มวี ๕
๒.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมดีเอ็นเอ็น
๓.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมยูดีดี
  สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเชียอัพเดท
  สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีแอนด์พี
๖.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมโฟร์แชนแนล
๗.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมบลูสกาย
๘.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอฟเอ็มทีวี
๙.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทีนิวส์
๑๐.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเอสทีวี
๑๑.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมฮ็อตทีวี
๑๒.   สถานีโทรทัศน์ว๊อยซ์ทีวี
๑๓.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเร็สคิ้ว
๑๔.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.)
๑๕.   สถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๘๗ ง/หน้า ๒/๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗.๑๔/๒๕๕๗ ขึ้น ๑๖/๒๕๕๗

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา ๗ สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑)   ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(๒)   รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓)   ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔)   คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕)   คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"