ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑๔/๒๕๕๗ ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๗
เรื่อง ขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และสถานีวิทยุชุมชน
โดย: คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑๖/๒๕๕๗


ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]

ฉบับที่ ๑๕/๒๕๕๗

เรื่อง ขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และสถานีวิทยุชุมชน
เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย จึงให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล โทรทัศน์ระบบดิจิตอล และสถานีวิทยุชุมชน ระงับการถ่ายทอดออกอากาศทันที ดังนี้

๑.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอ็มวี ๕
๒.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมดีเอ็นเอ็น
๓.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมยูดีดี
  สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเชียอัพเดท
  สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีแอนด์พี
๖.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมโฟร์แชนแนล
๗.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมบลูสกาย
๘.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอฟเอ็มทีวี
๙.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทีนิวส์
๑๐.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเอสทีวี
๑๑.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมฮ็อตทีวี
๑๒.   สถานีโทรทัศน์ว๊อยซ์ทีวี
๑๓.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเร็สคิ้ว
๑๔.   สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.)
๑๕.   สถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๘๗ ง/หน้า ๒/๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗.๑๔/๒๕๕๗ ขึ้น ๑๖/๒๕๕๗

PD-icon.svg งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากงานนี้เป็น
  • (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
  • (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
  • (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
  • (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
  • (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg