ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]
ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗
เรื่อง การจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงกำหนดส่วนงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

๑.   การจัดส่วนงาน แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

๑.๑   ระดับนโยบาย: ได้แก่
๑.๑.๑   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบด้วย หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รองหัวหน้าคณะฯ ๔ ท่าน และเลขาธิการฯ ๑ ท่าน
๑.๑.๒   คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง
๑.๒   ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ: ได้แก่
๑.๒.๑   ฝ่ายความมั่นคง
๑.๒.๒   ฝ่ายเศรษฐกิจ
๑.๒.๓   ฝ่ายสังคมจิตวิทยา
๑.๒.๔   ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๑.๒.๕   ฝ่ายกิจการพิเศษ
๑.๒.๖   ส่วนงานขึ้นตรง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๑.๓   ระดับปฏิบัติ: ได้แก่ ส่วนราชการขึ้นตรงต่อ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบด้วย
๑.๓.๑   กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ หัวหน้าคณะฯ
๑.๓.๒   กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย

๒.   อำนาจหน้าที่ ให้แต่ละส่วนงานมีหน้าที่ดังนี้

๒.๑   ระดับนโยบาย

  ๒.๑.๑  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีหน้าที่ กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินทั้งนโยบายเฉพาะหน้า และนโยบายระยะยาว เพื่อให้ส่วนงานระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับปฏิบัตินำไปดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

  ๒.๑.๒   คณะที่ปรึกษาและประสานงานด้านความมั่นคง มีหน้าที่ให้คำแนะนำต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติร้องขอ หรือที่ริเริ่มขึ้นเอง

  ๒.๒   ระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติมีหน้าที่ อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องตามความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนด

  ๒.๓   ระดับปฏิบัติมีหน้าที่ ปฏิบัติราชการ ตามนโยบานที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนด

๓. การแบ่งมอบความรับผิดชอบ

  ๓.๑   สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ: มี พลเอก อุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบหน่วยงาน/ส่วนราชการ ที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และหน่วยงาน/ส่วนราชการที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานทั้งปวงของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลโท ชาติอุดม ดิตถะสิริ รองเสนาธิการทหารบก เป็นรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  ๓.๒   กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย: มีแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน่วยงานในบังคับบัญชาประกอบด้วย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ ๑–๔ (กำลังของกองทัพไทย เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขึ้นควบคุมทางยุทธการ)

  ๓.๓   ฝ่ายความมั่นคง: มี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และมี พลเอก อักษรา เกิดผล เสนาธิการทหารบก เป็นรองหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง มีหน่วยงาน/ส่วนราชการในความรับผิดชอบ รวม ๔ หน่วยงาน ได้แก่

-   กระทรวงกลาโหม
-   กระทรวงมหาดไทย
-   กระทรวงวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-   กระทรวงการต่างประเทศ

  ๓.๔   ฝ่ายสังคมจิตวิทยา: มี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา และมี พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองเสนาธิการทหารบก เป็นรองหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา มีหน่วยงาน/ส่วนราชการในความรับผิดชอบ รวม ๗ หน่วยงาน คือ

-   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-   กระทรวงศึกษาธิการ
-   กระทรวงสาธารณสุข
-   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-   กระทรวงวัฒนธรรม
-   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
-   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  ๓.๕   ฝ่ายเศรษฐกิจ: มี พลเอก ประจิน จั่นตอง รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ และมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ มีหน่วยงาน/ส่วนราชการในความรับผิดชอบ รวม ๗ หน่วยงาน ได้แก่

-   กระทรวงการคลัง
-   กระทรวงพาณิชย์
-   กระทรวงอุตสาหกรรม
-   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-   กระทรวงพลังงาน
-   กระทรวงแรงงาน
-   กระทรวงคมนาคม

  ๓.๖   ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม: มี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และมี พลโท ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข รองเสนาธิการทหารบก เป็นรองหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีหน่วยงาน/ส่วนราชการในความรับผิดชอบ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่

-   กระทรวงยุติธรรม
-   สำนักงานอัยการสูงสุด
-   สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

  ๓.๗   ฝ่ายกิจการพิเศษ: มี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็น หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ และมี พลโท สุชาติ หนองบัว ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพลเป็น รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ มีหน่วยงานและส่วนราชการ ในความรับผิดชอบ จำนวน ๒๐ หน่วยงาน ได้แก่

-   สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)
-   สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)
-   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
-   สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
-   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
-   สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
-   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)
-   กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)
-   สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
-   สำนักนายกรัฐมนตรี
-   สำนักราชเลขาธิการ
-   สำนักพระราชวัง
-   สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
-   สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
-   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
-   ราชบัณฑิตสถาน
-   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
-   สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
-   สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
-   สำนักรับรองมาตรฐานและประเมิน

  ๓.๘   ส่วนงานขึ้นตรงกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่

-   กองอำนวยการรัฏษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
-   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-   สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
-   สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
-   สำนักงบประมาณ


ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๘๗ ง/หน้า ๗/๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗.๒๑/๒๕๕๗ ขึ้น ๒๓/๒๕๕๗

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"